Fortsatt samarbete om norra Bottenviken i nytt gränsöverskridande projekt

Finska och svenska marinbiologer och geologer avslutade nyligen en kartläggning av norra Bottensvikens undervattensnatur i Interreg-projektet SEAmBOTH. Nu fortsätter det finsk-svenska samarbetet i ett nytt projekt med särskilt fokus på kunskapsspridning och ökat samarbete mellan länderna för att bevara värdefull flora och fauna i havsmiljön.

Fortsatt samarbete om norra Bottenviken i nytt gränsöverskridande projekt
Informationsträff om arbetet i norra Bottenviken för lokala intressenter på ön Krunnit norr om Oulu. Foto: Ville Savilampi, Metsähallitus, 2017

I det nya projektet, kallat SeaCOMBO, ska finska och svenska myndigheter öka utbytet mellan Sverige och Finland kring bevarande och förvaltning av norra Bottenvikens havsmiljö. Syftet är bland annat att gemensamt utforma planer och åtgärdsförslag för att bevara och restaurera havsmiljön utifrån det nya kunskapsunderlag som det föregående projektet tog fram.

- Vi är glada att kunna bygga vidare på det goda samarbete vi haft med våra finska kollegor, säger Linnea Bergdahl, marinbiolog på Länsstyrelsens naturskyddsenhet. Gemensamt arbete och erfarenhetsutbyte är också en förutsättning för en långsiktigt hållbar förvaltning av havet i Bottenviken, anser Linnea Bergdahl.

Syftet med projektet SeaCOMBO är också att öka medvetenheten och kunskapen om det unika i Bottenvikens marina miljö, såväl hos allmänheten som hos beslutsfattare, forskare och andra berörda.

- Vi kommer göra riktade informationsinsatser under drygt ett års tid, bland annat gentemot studenter, skolor, kommuner, föreningar med flera.

Projektet SeaCOMBO påbörjades i maj 2020 och avslutas i december 2021. Projektnamnet står för "Sea CO-operation for Management of the Bothnian Bay". Projektet delfinansieras av Interreg Nord.

Bakgrund

Kunskapen om norra Bottenvikens biologi och geologi och människans påverkan av havsmiljön har tidigare länge varit bristfällig. Genomförandet av Interreg Nord- projektet SEAmBOTH 2017 - 2020 bidrog kraftigt till att öka denna kunskap. I detta projekt genomförde finska och svenska marinbiologer och geologer en omfattande kartläggning av norra Bottenvikens naturvärden och påverkan från mänsklig aktivitet

Relaterad information

Länk till Länsstyrelsens informationssida om projektet SeaCOMBO
Länk till projektet SeaCOMBO´s webbplatslänk till annan webbplats
Länk till Länsstyrelsens informationssida om projektet SEAmBOTH