Bergöfjärden i Luleå skärgård

Naturreservatet Bergöfjärden består av sex mindre öar i Bergöfjärdens yttre del. Öarna är bra exempel på hur marken och jordarterna formas av väder och vind i landhöjningsområden.

Bergöfjärden i Luleå skärgård
Bergöfjärdens naturreservat.

På Brändavagrundet finns fornlämningar av äldre tiders fiskelägen i form av husgrunder och gistgårdsrösen - stenrösen där torkställningar för näten stod.

Här finns gott om blockig mark och hällar. Mellan stenarna växer gräs och låga ris. Det finns också glesa skogsområden, särskilt på de större öarna. 

På Yttre Fjärdsgrundet finns reservatets enda bebyggelse i form av ett par stugor med tillhörande hamn och stenpir. Dalripor har påträffats häckande på ön där det också syns spår efter hackspettar.

Flera av öarna har ett rikt fågelliv bland annat så förekommer det grågås, fisk- och skrattmås. Graden av mänsklig påverkan i området är låg och öarna utgör värdefulla fristäder för skärgårdens växter och djur.

Fakta:

  • Bildat år: 1997
  • Storlek: 7,5 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Bergöfjärden gränsar till Kalix kommun. Naturreservatet ligger cirka 15 kilometer nordost om Brändön i Luleå skärgård.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

På Bockstensrevet råder landstigningsförbud mellan 1 maj och 31 juli. Det är även förbjudet att uppehålla sig inom 200 meter från öarna.