Björn i Kalix skärgård

Björn ligger långt österut i Kalix skärgård. Naturreservatet består av den större ön Björn, flera småöar och vattenområdet runt omkring dem.

Björn i Kalix skärgård
Holmarna är bra häckningslokaler för tärnor, änder och vadare.

Det finns forn- och kulturlämningar på ön Björn i form av en labyrint och efter ett forna fiskeläge i form av bland annat två husgrunder och en gistgård – stenrösen där torkställningar för näten stod.

Ön Björn är störst i naturreservatet. Ön höjer sig 5 meter över havsytan och det innebär att ön började resa sig ur havet för omkring 500 år sedan. Allt eftersom nytt land har bildats så har ön påverkats av havets vågor. Detta är mest tydligt i den södra delen där det har bildats ett par mindre klapperstensfält. Björn är skogsklädd och det är framförallt äldre granskog som finns här.

Björnrevet omfattar tre mindre och delvis lövskogsklädda holmar. Innan området blev naturreservat var det ett fågelskyddsområde. Björnrevet har varit skyddat som fågelskyddsområde sedan 1969. Holmarna är bra häckningslokaler för tärnor, änder och vadare. Bland annat förekommer här häckning av rödbena och roskarl. Det råder fortfarande landstigningsförbud på holmarna.  

Malgrundet ligger längst västerut i reservatet och är en vacker utflyktsholme med mycket enbuskar. Även ön Björngrundet ingår i naturreservatet.

Fakta:

  • Bildat år: 1997
  • Storlek: 3,4 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Björn ligger längst österut i Kalix skärgård, mellan Båtskärsnäs och Seskarö.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med
  • egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!