Granholmen i Kalix skärgård

Där Granholmen är som högst reser sig ön minst 10 meter över havet. Granholmen domineras av granskog men här finns även glest beskogade hällmarksområden och längs stränderna mer eller mindre utvecklade lövbårder.

Granholmen i Kalix skärgård

Modernt skogsbruk har inte förekommit på ön och därför har skogen behållit naturskogens struktur, med fläckvis stora förekomster av liggande död ved i olika grovlek och nedbrytningsgrad. Granholmen har ett västligt och ett östligt höjdparti som utgörs av renspolade hällmarker och strängar med mindre block. Det östra höjdpartiet avslutas i en sandig vik i norr. Bland hällarna står glesa bestånd av lågväxta granar, tallar och enbuskar.  

Mitt på öns nordligaste udde har det genom stormfällning bildats en stor lucka i skogen. Träden ligger här huller om buller i det mycket frodiga fältskiktet dominerat av högväxta ekbräken, hallonbuskar och granplantor.

I dag finns fyra stugor på Granholmen, de ligger i en skyddande vik på öns västra sida. Granholmen har sedan länge tillbaka nyttjats för jakt och fiske. Uppe på öns västra höjdparti finns lämningar efter enklare bostäder. Av läget att döma har de använts i samband med säljakt.

Fakta:

  • Bildat år: 1997
  • Storlek: 1,1 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Granholmen ligger nära Rånöns sydöstra strand, cirka 8 kilometer sydväst om Storön.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet köra snöskoter på ön eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!