Allemansrätten, båt & bad

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land. Inte störa – inte förstöra!

Allemansrätten, båt & bad

Trycket på allemansrätten i skärgårdar och längs kuster har ökat. Satsningen på turism i skärgården ger resultat. Det finns drygt en halv miljon fritidsbåtar och intresset för kajakpaddling i skärgården ökar snabbt.

Visa gott sjömanskap

Enligt Sjölagen ska du som färdas på vatten visa hänsyn mot omgivningen. Som båtfarare ska du visa gott sjömanskap och känna till regler och föreskrifter som gäller för de vatten du färdas i.

Närhet till hus

Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Tomt är det område närmast ett hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla dig.

Det finns inga regler om minsta avstånd. Inte heller finns någon regel för hur länge du får ligga för ankar på samma plats. Man brukar tillämpa samma princip som för tältning - något enstaka dygn. Det som avgör är risken att störa markägare eller boende.

Fråga markägaren om lov

Om du har tänkt att ligga för ankar eller förtöjd längre tid vid någon annans strand behöver du fråga markägaren om lov. För att ha en husbåt liggande vid stranden (även den egna stranden) längre tid kan det vara nödvändigt med dispens från strandskyddet. Du kan ansöka om dispens hos kommunen.

Att tillfälligt förtöja eller bada vid en brygga som ligger utanför en tomt finns det inget förbud mot. En förutsättning är naturligtvis att den som äger bryggan inte blir hindrad från att använda sin brygga.

I skyddade områden gäller särskilda regler 

I nationalparker och naturreservat och i andra skyddade områden gäller särskilda regler. De kan inskränka och begränsa allemansrätten.

  • I nationalparker och naturreservat kan det finnas särskilda regler om exempelvis att elda, tälta eller förtöja en båt
  • Vid fågel- eller sälskyddsområden får man inte stiga iland under en viss tid av året. Det kan även vara förbjudet att vistas på vattnet inom ett visst avstånd från stranden. Förbuden märks ut med gula eller röd/gula skyltar. Skyltarna kan ha olika utseenden under olika tidsperioder.

Andra bestämmelser

  • Generellt strandskydd gäller vid havet, alla insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder och att bevara goda livsvillkor för djur och växtliv.
  • Länsstyrelsen kan införa regler för båttrafiken (med stöd av Sjötrafikförordningen). Det kan till exempel handla om hastighetsbegränsningar och vattenskidåkning.
  • Vattenskoter får köras på allmänna farleder. Dessutom kan länsstyrelsen besluta om vattenskoterområden. I övriga vatten är de inte tillåtet att köra vattenskoter.
  • Allemansrätten gäller inte sådana områden som har beslutats som skyddsobjekt enligt 5 § Skyddslagen (2010:35). Här råder tillträdesförbud (7 § Skyddslagen (2010:35)). Det innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. I vissa fall kan tillträdesförbudet genom ett särskilt beslut ersättas av ett avbildningsförbud eller av ett förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska (7 § Skyddslagen (2010:35).
  • Innan du flyttar en kanot och annan utrustning från kräftsmittat vatten måste du torka eller desinfektera utrustningen. Länsstyrelsen kan ge besked om smittade vatten.

Källa: Naturvårdsverket