Farledsbeskrivning Bjuröklubb - Haparanda

Den Inre farleden i Bottenvikens skärgård beskrivs här från Bjuröklubb till den Finska gränsen. Denna led är lättnavigerad med några få undantag. Från denna led går ett antal anslutningsleder, se kartbild. Huvudled är markerad med rött och anslutningsleder med blått. Vissa speciella leder/passager är beskrivna mer i detalj.

Farledsbeskrivning  Bjuröklubb - Haparanda

Från Bjuröklubb finns två alternativa leder. En led som går nära kusten och en led som går längre ut till havs. Den inre leden går väster om Skötgrönnan och vidare norrut mot Gåsören. Innan Gåsören går leden norrut mot Kågefjärden förbi Kågnäshällan och vidare Norrut mot Pite Rönnskär. Hamnskär och Furuögrund passeras. VARNING för skjutfältet där skjutning pågår under vissa delar av året. Se telefonnummer på sjökort för information.


Furuögrund

Från Pite Rönnskär fortsätter den Inre Farleden förbi Jävre Sandön, leden passerar mellan två lateralmärken relativt långt utanför ön. Fyren Leskär passeras och norr om Jävreholmen fortsätter leden västnordväst mot Degersten – en passage sydost om Yttre Degerstensgrundet. Passagen vid Degersten kan vara utsatt vid vissa hårda vindar. Härifrån seglar man rakt norrut med Mellerstön på styrbords sida förbi Klingergrundet och vidare mot Baggen. Baggen passeras och leden fortsätter mot Möröskäret/Nördmörön. Det gröna styrbordsmärket vid Norra Mörögrundet kan vara svårt att se vid vissa väderförhållanden. Mellan Alhamn och Mannön gör farleden en S-kurva och de två babordsmärkena står inte där man förväntar sig att de ska finnas. När man gått ut ur sundet vid Stora Kunoögrundet finns en hemmagjord enslinje på Antnäs Börstskär men tavlorna är små och svåra att se.


Alhamn

Vid Börstskärsgrundet viker farleden mot nord. I passagen mellan Fjärdsgrundet och Kallaxön kan babords- och stybordsmärkena vara svåra att se, tänk också på att det går ut ett grundområde norr om Fjärdsgrundet. En alternativ led går innanför Valbergsgrundet.

Tjuvholssundet är en nedlagd farled men det är inga problem att passera i sundet. Väl ute ur sundet kan man välja att gå in till centrala Luleå eller fortsätta förbi Luleås hamnar och vidare norrut. 
Tänk på att dessa hamnar är industrihamnar och att stora fartyg kan finnas i farleden. Fartyg på 120 000 ton kan angöra Luleå. Svartösundet är smalt och trafiken intensiv, här råder också fartbegränsning på 9 knop.


Norsk 5-børing på väg genom Tjuvholssundet på väg söderut.

Den inre Farleden gör en S-kurva vid Altappen och passerar sedan förbi Lövskärs fiskehamn som också är en hamn för fritidsbåtar. I Lövskär finns bränsle och vatten.

Den Inre farleden viker nu mot norr och rundar Kälkholmen och Lill-Skränmåsören. Utanför Kälkholmen kan sjögången vara grov och besvärlig vid hård sydlig och sydostlig vind.


Hamnen i Getskär

Strömgrundet passeras och strax är Skogsskäret om babord och de karakteristiska Hamnöörarna rakt om fören. Det röda babordsmärket vid Skogsskärsmärren kan vara svårt att se. Norr om Hamnön viker leden av mot öster förbi Ägget och mellan Stor-Furuön och Fjuksön. Båtöharun är om stybord när kursen sätts mot Getskär. Passagen mellan Båtöharun och Getskär är öppen för sydliga och sydostliga vindar. Vid hårda vindar kan sjögången vara betydande. Det förs när man passerar Bredskär som det blir någorlunda lä. Vid Getskär/Renskär finns en gästhamn med brygga och bastu. Här finns ett val att göra: Om man vill undvika öppet hav mellan Likskär och ön Stenen går det att välja en farled som går norrut förbi Berghamn och vidare mot Storön/Töre och därifrån följa ”Storölandet” och sedan runda Skagsudden och vidare mot Stenen.

Likskär

När Likskär passerats är det en sträcka med öppet hav som kan ha grov sjö vid hårda vindar från syd och sydost. Vid Måsgrundet står ett sydmärke. Vid Stenen gör farleden en sväng mot sydost och sedan mot nordost.
Trutskärsbådan passeras och farleden fortsätter norr om Halsön. I detta område passerar stora fartyg till och från pappersbruket vid Karlsborg varför man måste vara uppmärksam. När Halsön passerats fortsätter farleden mot sydost för att åter vika av not nordost söder om ön Björn. Här måste segelbåtar med en totalhöjd högre än 11,5 meter göra ett val. Bron till Seskarö tillåter en segelfri höjd på 11.5 meter. De segelbåtar som sticker högre men ändå vill besöka Seskarö måste i så fall gå samma väg tillbaka och runda Seskarö på sin fortsatta förd mot öster.


Leppiniemikajen på Seskarö med bastu, dusch och toalett.

Seskarö har ett antal trevliga naturhamnar samt den gamla ångbåtsbryggan. På Seskarö finns bränsle och livsmedel.

När man lämnat Seskarö och passerat bron alternativt rundat ön, leder farleden i stort sett rakt österut för att sedan vika av mot nordost och runda Hanhinkaris norra udde. Härifrån är det nära till den finska gränsen. Sydost om Hanhinkari ligger Kataja som är Sveriges östligaste ö och tillika Sveriges östligaste punkt.

Se också Distanstabeller för Bottenvikens skärgård-»