Krav på gräns för föroreningar som dumpas i havet

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt, MÖD, har nu meddelat dom i målet rörande dumpning av förorenat sediment i projekt Malmporten i Luleå.

Krav på gräns för föroreningar som dumpas i havet
Krav på gräns för föroreningar som dumpas i havet

- Vi hade helst velat att de förorenade massorna togs om hand på annat sätt än genom dumpning. Men vi är ändå nöjda med att MÖD i alla fall ändrade mark- och miljödomstolens tidigare deldom i enlighet med vårt andrahandsyrkande, säger Malin Hemmingsson.

Domen i MÖD innebär att den tidigare dispensen från förbudet mot dumpning ändras. En mindre mängd förorenat sediment får dumpas i djuphålan i Luleå skärgård och de föroreningshalter som tillåts har begränsats väsentligt.

Hamnen får nu också tillstånd för att i stället använda de förorenade muddermassorna för att fylla ut invallade vattenområden i den nya djuphamnen.

Domen i MÖD innebär att förorenat sediment får dumpas i djuphålan, men endast om halten av ämnet tributyltenn (TBT) understiger 200 µg/kg (mikrogram per kilogram). Sedimentet, som är förorenat, ska dumpas genom rör och täckas över med ett tre meter tjockt lager rena massor. I den tidigare domen saknades en övre gräns för vilken föroreningsnivå massorna fick innehålla.

TBT vanligt förr i båtbottenfärger

TBT är en av de mest giftiga substanser som kan släppas ut i miljön, fullt jämförbart med dioxiner. TBT har historiskt använts i båtbottenfärger för att förhindra påväxt på skrov av vattenlevande organismer.

Även om HaV helst sett att samtliga muddermassor med högt TBT-innehåll hanteras på annat sätt än genom dumpning har myndigheten förståelse för att domstolen anser att förhållandena i detta fall är sådana att dispens för dumpning av massor med TBT-halter upp till 200 µg/kg TBT kan lämnas i beaktande av dels djuphålans egenskaper, dels att massorna ska dumpas genom rör och därefter övertäckas med ett tre meter tjockt lager av rena massor.

Domen innebär att de mest förorenade massorna måste hanteras på annat sätt än genom dumpning. MÖD sätter därmed ett tak för hur höga föroreningshalter som kan tillåtas i sediment som dumpas.

- Det är positivt att MÖD valt att lämna bifall till HaV:s andrahandsyrkande. Det är viktigt för utvecklingen av praxis att domstolen inte lämnar dispens för dumpning i havet av muddermassor som innehåller obegränsat höga halter av föroreningar, säger Malin Hemmingsson utredare, enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning på HaV.

Vill anlägga djuphamn

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt prövade 2017 Luleå Hamns och Sjöfartsverkets ansökan om att fördjupa farleden in till Luleå, den så kallade Malmporten, samt anlägga en ny djuphamn. Sjöfartsverket fick dispens för att dumpa 21,5 miljoner m3 (kubikmeter) av mindre förorenade muddermassor samt 600 000 m3 av kraftigt förorenade muddermassor i djuphålor i Luleå skärgård.

Domstolen fastställde inte någon övre gräns för hur höga föroreningshalterna fick vara i de kraftigt förorenade massorna som fick dumpas följt av övertäckning i en särskild djuphåla i Luleå skärgård. Dispens från förbudet mot dumpning utan att föreskriva något högsta värde för föroreningsinnehåll har inte getts i något fall tidigare.

HaV överklagade

HaV överklagade domarna eftersom myndigheten motsatte sig hur de kraftigt förorenade sedimenten skulle tas omhand. HaV yrkade i första hand att den dispens från dumpningsförbudet som domstolen gett för dumpning av de mest förorenade muddermassorna skulle upphävas. HaV ansåg att de massorna i stället skulle användas för utfyllnad av vattenområde innanför invallning inom hamnområdet alternativt omhändertas på land av verksamhetsutövare med för ändamålet erforderliga tillstånd och dispenser.