I höst får mer siklöja fångas

880 ton. Så mycket siklöja får tas upp av trålfisket i Bottenviken i höst. Förra året var infiskningstaket 700 ton.

I höst får mer siklöja fångas

Underlag från Sveriges lantbruksuniversitet visar att beståndet uppvisar en ökande trend.

– Vi bedömer utifrån underlaget att en 26-procentig ökning kan tillåtas utan att äventyra artens fortlevnad, säger Martin Karlsson, utredare vid HaV som beslutar om fisket.

Trålfiske efter siklöja får påbörjas tidigast den 20 september och kan bedrivas fram till den 31 oktober, eller till dess att HaV stoppar fisket när den totala fångsten uppgår till 880 ton. Yrkesfiskarna själva bestämmer när de vill påbörja fisket efter den 20 september.

Siklöjan fångas för sin rom – den berömda Kalixlöjrommen – och fisket förvaltas i samråd mellan HaV och fiskets organisationer i Norrbotten. Utgångspunkten vilar på biologisk rådgivning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Siklöjan lever i stim och på sommaren är den spridd över större områden i främst Bottenviken. På hösten vandrar den in till norra Bottenvikskusten för att leka.

Liksom för många andra fiskarter påverkas siklöjebeståndets tillväxt starkt av tillgången till föda och av klimatfaktorer. Analyser pekar dock på att det i dagsläget är vikaresälen som står för den största dödligheten.

– Utvecklingen av siklöjebeståndet kan variera mycket från år till år. Därför är det viktigt att vi sköter det med stor vaksamhet och är beredda på förändringar, säger Martin Karlsson.

Värt att veta om siklöjan och Kalix löjrom

Siklöjan, som är en liten laxfisk och heter Coregonus albula på latin, lever i djupa insjöar i hela landet, samt allmänt i Bottenviken. Den blir vanligen 15-20 centimeter lång. En honlöja väger runt 20 till 30 gram och bär ungefär 3-5 gram rom. Romkornens storlek varierar under fiskeperioden och ökar mot slutet.
2010 fick Kalix löjrom en så kallad skyddad ursprungsbeteckning. Det är EU:s starkaste livsmedelsskydd. För skyddade ursprungsbeteckningar finns stränga krav. Där ska både råvaruproduktion, bearbetning och beredning av produkten ske inom ett avgränsat område.