Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar införs 2015

Från 1:a april 2015 kan det bli dyrt att tömma fritidsbåtens toalettavfall direkt i vattnet. Transportstyrelsen inför på uppdrag av regeringen nya bestämmelser som innebär att det blir olagligt för fritidsbåtsägare att släppa ut toalettavfall i svenska sjöar, hav och vattendrag. Den som avsiktligen bryter mot förbudet riskerar böter eller fängelse i upp till två år.

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar införs 2015

Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta och byggda innan 1965. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas. Förbudet gäller både fasta båttoaletter och portabla Porta Potti.

Många saknar möjlighet att tömma sina båttoaletter i land
Många båtägare oroar sig för att det kan blir dyrt att bygga om sina båtar till det nya latrintömningssystemet. Kostnaden beror på om du behöver byta ut nuvarande utrustning eller om det räcker att installera en hålltank och däcksanslutning. Behöver du köpa in hela toalettsystemet får du räkna med en kostnad från 7000 kr och uppåt. Har du toalett samt hålltank i båten, men saknar däcksbeslag, kan kostnaden bli från 1500 kr. Däckanslutningen ska följa standarden ISO 8099. Det har visat sig att många tillbehörsbutiker säljer anslutningar av den gamla standarden (ISO 4567) som upphörde att gälla för cirka 10 år sedan. Var noggrann med att kontrollera att den däckanslutning du väljer att installera följer rätt standard.

Från och med 2006 är det CE-krav på att nya båtar med toalett ska ha möjlighet att förvara sitt eget toalettavfall på båten tills det lämnats på en tömningsstation.

Tömningsstationer i våra fritidshamnar
Om alla ska följa de nya reglerna behövs fler tömningsstationer i våra fritidshamnar. Reglerna säger att "mottagningsanordningar för avfall ska finnas i fritidsbåtshamnar för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen." Det innebär att alla fritidsbåtshamnar som har antingen hemmahörande eller gästande båtar med toalett och som behöver kunna tömma den i den hamnen måste kunna ta emot avfallet på ett ändamålsenligt sätt. Det kan dock ske på olika sätt, antingen genom anläggandet av en egen tömningsstation eller genom samordning med en närliggande hamns mottagningsanordning.