Förenklad samverkan med Polisen

I ett gemensamt förslag till regeringen föreslås Kustbevakningen kunna stödja Polismyndigheten med kort varsel vid polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet till sjöss.

Förenklad samverkan med Polisen
Kustbevakningen

– Kustbevakningen har en tydlig närvaro i den maritima miljön, och de behov som Polismyndigheten har kan vi tillgodose, säger Johan Norrman, operativ chef på Kustbevakningen.

Uppdraget handlar om att föreslå hur Kustbevakningen effektivt och med kort varsel ska kunna stödja Polismyndigheten operativt. Det stöd som efterfrågas är sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid brådskande polisiära insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet.

– Vi stödjer redan idag Polisen med transporter, men samarbetet kan utvecklas och förenklas. Det handlar om att använda statens resurser så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, säger Johan Norrman, operativ chef på Kustbevakningen.

Förslaget innebär att ge Kustbevakningen uppdraget i regleringsbrevet tillsammans med en anslagshöjning för att täcka kostnaderna. Genom att föra in det i regleringsbrevet kan rätt prioriteringar ske lättare.

Kustbevakningen och Polismyndigheten delar uppfattningen att samarbetet kring maritima insatser som de utförs idag fungerar väl. Men samarbetet bör formaliseras för att säkerställa kontinuitet. Genom kostnadstäckning går anslaget till rätt saker: arbetsuppgifter som Kustbevakningen har i uppdrag att utföra ges prioritet.