Naturreservatet Båtöfjärden i Luleå skärgård

Naturreservatet Bergöfjärden består av sex mindre öar i Bergöfjärdens yttre del. Öarna är bra exempel på hur marken och jordarterna formas av väder och vind i landhöjningsområden.

Naturreservatet Båtöfjärden i Luleå skärgård
Båtöfjärden i Luleå skärgård

I reservatet finns ett antal skytteskåror som använts vid säljakt och många gistgårdsrösen som vittnar om gamla fiskelägen.

I naturreservatet ingår Stora och Lilla Båtöklippan samt Hällhamnsklippan. Vegetationen på Båtöklipporna har ett stort inslag av enbuskar och hedartade områden. Längre in på Stora Båtöklippan växer dock tallskog.

Hällhamnsklippan är blockrik och glest bevuxen med buskar och lågväxta lövträd. Ön har en brant sydsida och bland de stora stenarna på stranden kan man se tobisgrisslor.

Fakta:

  • Bildat år: 1997
  • Storlek: 9,3 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Båtöfjärden gränsar till Kalix kommun och ligger cirka 2 mil öster om Brändön i Luleå norra skärgård.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!