HaV ger 7,6 miljoner till miljöprojekt för kustvatten i norr och på västkusten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu totalt 7,6 miljoner kronor till två större projekt miljöåtgärder i kustvatten, vikar och skär.

HaV ger 7,6 miljoner till miljöprojekt för kustvatten i norr och på västkusten

Länsstyrelsen i Norrbottens län får totalt 4,1 miljoner kronor för att bland annat ta fram kartor för grunda vattenmiljöer vid kusten.
Länsstyrelsen i Västra Götaland får totalt 3,5 miljoner kronor för att utveckla och fördjupa samverkan mellan kustkommuner i södra Bohuslän.
Pengarna tas från anslaget ”1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. För år 2016 har HaV fördelat totalt 400 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbete med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.

Utöver detta får länsstyrelserna ytterligare cirka 50 miljoner kronor för särskilda åtgärdsprojekt.

- I år har HaV valt att göra en satsning för att stärka åtgärdsarbetet för kustvatten, vikar och skär. Vi ser det här som ett bra sätt att stimulera lokalt åtgärdsarbete inom ett väldigt angeläget område, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Länsstyrelsen i Norrbottens län får pengar till det fyraåriga projektet ”Planeringsunderlag för grunda nyckelhabitat i kustvatten”. Tanken är att ta fram kartmaterial och att sedan göra inventeringar i grunda vikar, kustmynnande vattendrag och fjärdar. De 4,1 miljonerna från HaV finansierar de tre första årens verksamhet.

- Det är väldigt viktigt att vi bygger upp mer kunskap om våra kustvattenmiljöer, inte minst med tanke på den kommande havsplaneringen av svenska vatten. Ju mer vi vet om dessa miljöer desto större möjlighet att skydda dessa områden, säger Thomas Johansson

- Förutom att degör viktiga insatser för kustmiljön lokal så kompletterar de gällande aktiviteter som planeras på nationell nivå av myndigheten som tex marin kartering av biologiska underlag.

Länsstyrelsen i Västra Götaland får pengar till det tvååriga projektet ”Mellankommunal samverkan i södra O-län”. Syftet är att etablera fördjupad samverkan mellan myndigheter, kommuner och andra relevanta aktörer för att få en hållbar utveckling av kust- och havsområdet från Uddevalla i norr till och med Kungsbacka i söder. Arbetet ska sedan ligga till grund för kommunernas planering i sina respektive havsområden, så kallade blå översiktsplaner.

- Vi ser stort värde i att kustkommuner samverkar i sin översiktsplanering av kustzonen. Vi hoppas att detta projekt kan stärka kommunernas möjlighet att följa, möta upp och lämna förslag till den statliga planeringen av havet, säger Thomas Johansson.