Webbverktyget GhostGuard visar spökgarn och vrak på samma karta

I webbverktyget GhostGuard finns möjligheten att rapportera förlorade eller hittade fiskeredskap. En nyhet är nu att även registrerade maritima fornlämningar, till exempel vrak, finns synliga på samma karta.

Webbverktyget GhostGuard visar spökgarn och vrak på samma karta
Det finns fler än 600 kända kulturlämningar på havsbottnen. Foto: Jim Hansson

För alla som draggar efter förlorade fiskeredskap är det en stor fördel att snabbt och på samma karta kunna se var på botten det också finns inregistrerade fornlämningar. Det minskar risken att draggen fastnar och skadar fartygslämningarna av misstag.

Många har nytta av den nya funktionen

– Även de som handlägger draggningsinsatser på länsstyrelserna har nytta av den nya funktionen, liksom självfallet fritidsfiskare som kan undvika att lägga nät eller andra fiskeredskap på fel ställen, säger Charlotta Stadig, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

– Men det är också viktigt att komma ihåg att det endast är kända fornlämningar som är markerade. Det finns även okända lämningar, så försiktighet är alltid viktigt när draggningsinsatser görs på platser där det finns osäkerhet kring hur botten ser ut.

Samarbete mellan myndigheter

Den nya funktionen i GhostGuard är resultatet av ett tätt samarbete mellan experter på två myndigheter – Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten – där syftet, förutom att rensa sjöar och hav från miljöstörande spökgarn, också är att skydda fornlämningar i vatten från att förstöras.

– Det känns jättebra att vi kan skapa praktisk nytta genom att para ihop våra kunskaper om fornlämningar med Havs- och vattenmyndighetens kunskaper om fiske och havsliv, säger Michael Frisk, utredare på Riksantikvarieämbetet.

Gemensam utredning om problemen 2020

Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten gjorde en gemensam utredning år 2020 med anledning av det kända problemet att bottentrålar och garn i svenska havsområden riskerar att fastna och skada mer än 600 kända kulturlämningar på havsbottnen. Spökgarn bidrar också till uppkomsten av mikroplaster som är skadliga för djur och växter i den marina miljön, men framförallt bidrar spökgarn till ett mycket stort lidande för fiskar, fåglar och däggdjur som trasslar in sig och svälter eller kvävs till döds.

Det marina kulturarvet och miljön under vattenytan behöver värnas och är en viktig källa till kunskaper om historien som även kommande generationer ska ha möjlighet att ta del av.

Läs om utredningen ”Fiskets påverkan på det marina kulturarvet”: https://www.raa.se/2021/01/myn...

Här finns GhostGuard: https://ghostguard.havochvatte...