Tydligare roller utvecklar båtlivet

Vilken myndighet ansvarar för vad inom båtlivet? Rollfördelningen mellan Transportstyrelsen och Sjöfartsverket var till viss del otydlig efter bildandet av Transportstyrelsen, men nu är ansvaret tydliggjort.

Tydligare roller utvecklar båtlivet

- I våra uppdrag ingår att uppnå ett så säkert, miljövänligt och tillgängligt båtliv som möjligt. Genom att tydliggöra våra roller kan vi fortsätta att utveckla ett väl fungerande samarbete, säger Per Nordström, sjöfartsdirektör på Transportstyrelsen och Jonas Vedsmand, marknadsdirektör på Sjöfartsverket.

Frågor som rör säkerhet och miljö berör båda myndigheterna, men hanteras utifrån våra skilda uppdrag. Ansvaret för att ta fram regler för sjöfarten, marknadskontroll, registrering och utbildning ligger på Transportstyrelsen. I Sjöfartsverkets roll som affärsverk ligger att ta fram produkter, tjänster och service som gagnar säkerhet och miljö.

Att minska antalet allvarligt skadade och döda inom båtlivet är en uppgift för båda myndigheterna. Transportstyrelsen är ordförande för Sjösäkerhetsrådet, som är ett samarbetsorgan mellan myndigheter och organisationer kring säkerhet och båtliv, där bland annat Sjöfartsverket ingår. Transportstyrelsen tar också fram information om bakgrunden till fritidsbåtsolyckor genom att samla uppgifter i en databas och utreda vissa olyckor med fritidsbåtar. Sjöfartsverket arbetar med att ta fram produkter, tjänster och service för högre sjösäkerhet och en hållbar maritim miljö. Här ingår att ständigt förbättra sjökort, sjösäkerhetsanordningar och farledshållning, samt sjö- och flygräddningsverksamheten.

Ansvaret för marknadskontroll av fritidsbåtar ligger på Transportstyrelsen, liksom regler inom miljöområdet för sjöfarten och därmed även fritidsbåtlivet. Sjöfartsverket arbetar för att främja miljöarbetet i sin roll som infrastrukturhållare för sjöfarten, till exempel genom att verka för miljövänligare båtbottenfärger i sitt eget rederi.

Båtmiljörådet samordnas av Transportstyrelsen, och här ingår Sjöfartsverket tillsammans med representanter för båtlivet, branschen och berörda organisationer och myndigheter. Båtmiljörådet har tagit fram ett miljöprogram, som är en överenskommelse om hur man kan minska miljöpåverkan från båtlivet. Nämnden för Båtlivsutbildning, som utarbetar kunskapskrav för olika utbildningar, ansvarar Transportstyrelsen även i fortsättningen för. Dessutom ansvarar Transportstyrelsen för fartygsregistret.