Ingen ansvarig för föroreningen i Karlshäll

Under sommaren 2020 har åtgärder för att sanera ett kvicksilverförorenat område i Karlshäll utanför Luleå påbörjats. Naturvårdsverket har beviljat ett bidrag på 160,5 miljoner kronor för miljöprojeket. Syftet är att minimera spridningen av föroreningarna till Luleälven och till Bottenviken.

Ingen ansvarig för föroreningen i Karlshäll
Foto: Jennifer Lundbäck

Under en tioårsperiod i mitten av 1900-talet användes kvicksilver i tillverkningsprocessen av pappersmassa vid ett träsliperi i Karlshäll. Kvicksilverföroreningen som nu saneras uppstod genom att träsliperiet släppte ut träfiberrester med det orenade processvattent i vattendraget. Detta har medfört att kvicksilverförorenat sediment samlats på delar av havsvikens botten. Saneringen är särskilt komplex på grund av den stora mängd sjunktimmer från flottningstiden som också finns där.

Miljöbalkens regler om förorenade områden bygger på principen att förorenaren betalar. I vissa fall finns det av olika skäl ingen ansvarig som tillsynsmyndigheten kan rikta krav mot. För de objekt med förorenade områden som enligt ansvarsutredningen saknar ansvarig finns möjlighet att undersöka och åtgärda området med statliga medel. Ansvarsutredningen för Karlshäll visar att det inte finns någon ansvarig för föroreningen.

Bidrag på 160,5 miljoner kronor

Naturvårdsverket har beviljat statligt bidrag på 160,5 miljoner kronor till förberedelser och åtgärder för miljöprojekt Karlshäll under perioden 2018-2026. Det är det enskilt största bidrag som Norrbotten har beviljats för efterbehandling av förorenade områden. Det tillhör också bland de största bidrag som tilldelats nationellt bidragsmedel för perioden.