Bötesbelopp på sjön

Att köra för fort där det är hastighetsbegränsning kan bli kostsamt. Det kostar att bryta mot sjötrafikförordningen. Här är alla aktuella belopp.

Bötesbelopp på sjön

Hur fort får du köra på sjön? På öppet hav finns det inga hastighetsbegränsningar men båtförare ska alltid visa gott sjömanskap och anpassa farten efter omständigheterna.
Länsstyrelsen beslutar om fartbegränsade områden och hur de ska skyltas. Hastighetsbegränsningarna finns till för att öka säkerheten, värna medtrafikanter, miljön och djurlivet.

Vid hastighetsövervakning till sjöss använder Kustbevakningen framförallt laserhastighetsmätare.

Brott mot sjötrafikförordningen
För brott mot sjötrafikförordningen gäller följande bötesbelopp:

Hastighetsöverträdelse upp till 5 knop: 
Bötesbelopp: 1 000 kr

Hastighetsöverträdelse 6-10 knop
Bötesbelopp: 1 500 kr

Hastighetsöverträdelse 11-15 knop
Bötesbelopp: 2 000 kr

Hastighetsöverträdelse 16-20 knop
Bötesbelopp: 2 500 kr

Hastighetsöverträdelse 21-25 knop
Bötesbelopp: 3 000 kr

Brott mot sjövägsreglerna om lanternor, 
signal eller trafikseparering
Bötesbelopp: 1 200 kr

Att ankra där det är förbjudet
Bötesbelopp: 1 200 kr

Att utnyttja otillåtet område för vattensporter
Bötesbelopp: 1 000 kr

Otillåten förtöjning vid fyr, sjömärke eller liknande
Bötesbelopp: 1 000 kr

Sjöfylleri
Straffbestämmelser för sjöfylleri och grovt sjöfylleri hittar du i Sjölagen (1994:1009) i 20 kapitlet.

Nykter till sjöss

Det är viktigt att du som framför ett fartyg är nykter för din och andras säkerhet. Alkohol har en negativ påverkan på bland annat omdöme, uppmärksamhet, reaktionsförmåga och koordination vilket ökar risken för olyckor i sjötrafiken eller vid exempelvis angöring.

Så utförs en nykterhetskontroll till sjöss

Kustbevakningen och Polismyndigheten utför både riktade och slumpmässiga nykterhetskontroller av sjötrafiken. Oavsett vilken myndighet som utför kontrollen är tillvägagångssättet detsamma.

Den som kommer i kontakt med Kustbevakningen till sjöss kan behöva genomgå en nykterhetskontroll. Det betyder inte nödvändigtvis att personen är misstänkt för brott eller att den har gjort något fel.

Först får personen blåsa i ett sållningsinstrument. Instrumentet ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften är över godkänd gräns på 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, vilket motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Blåser personen positivt i sållningsinstrumentet blir nästa steg att lämna utandningsprov i ett bevisinstrument som finns ombord på ett av Kustbevakningens fartyg, fordon eller stationer.

Utandningsprovet sker genom att personen får blåsa två gånger i bevisinstrumentet med några minuters mellanrum. Från de båda bevisproven räknar instrumentet ut ett medelvärde av alkoholhalten i utandningsluften. Det går också att mäta alkoholhalten i kroppen med ett urin- eller blodprov. Är värdet över den tillåtna gränsen inleds en brottsutredning som sedan lämnas över till åklagare för beslut om eventuell straffrättslig påföljd. Har fartyget ett skrov som understiger 10 meter kan det bli aktuellt att provköra fartyget för att säkra att det kan framföras i över 15 knop.
Påföljden för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Gränsen för grovt sjöfylleri är 1,0 promille i blodet. Påföljden för grovt sjöfylleri är fängelse i högst två år.

Källa: Kustbevakningen