Nu görs Kalix skärgård tillgänglig för ännu fler besökare

Det är Töre Båtklubb som är initiativtagare till projektet som ska göra att fler får tillgång till Kalix skärgård – från de allra yngsta till de som har olika funktionsvariationer. Arbetet i projektet har genomförts på klubbens anläggning i Gårdsviken på Bergön. Nu finns en helt ny lekplats för de små och nya spångar, ramper samt större och bättre vändplatser för att göra anläggningen mer tillgänglig för bland annat rörelsehindrade.

Nu görs Kalix skärgård tillgänglig för ännu fler besökare

Projektet är nu inne i slutfasen och invigning sker lördagen den 29/7 – om vädret tillåter. Media och allmänhet är varmt välkommen att delta.

Redan under tidiga delen av 70-talet påbörjades utvecklingen av Bergöns anläggning i Gårdsviken och har med åren byggt upp ett antal olika servicefunktioner och stor kapacitet vad gäller besökare. Idag är Gårdsviken en av norra skärgårdens större anläggningar och utgör ett mycket populärt besöksmål för båtar från när och fjärran. Töre Båtklubbs olika sociala aktiviteter ger liv åt anläggningen under hela båtsäsongen. Något som också resulterat i utmärkelsen ”Årets Gästhamn” 2014 (utdelas av Praktiskt Båtägande).

Det var klubbens egna medlemmar som såg skärgårdens och den egna anläggningens brister i tillgänglighet och påbörjade efter en tids diskussioner en arbetsgrupp för att råda bot på detta. Arbetsgruppens arbete startade under 2015 och fokuserade på att utröna hur anläggningen skulle kunna anpassas för att möjliggöra att fler skulle få tillgång till Gårdsviken. I arbetet ingick även att undersöka vilka finansieringsmöjligheter som fanns.

Under 2016 la Töre Båtklubb in en ansökan om medel för ”Projektet för ökad tillgänglighet och kapacitet i Gårdsviken”. Finansiering söktes via Länsstyrelsen Norrbotten som beviljade ansökan under hösten 2016. Projektmedlen kommer från Landsbygdsprogrammet, den Regionala Fonden samt Kalix kommun som deltar som medfinansiär.

Projektets praktiska genomförande har fokuserat på två huvudsakliga områden:

  • Tillgängliggörande av ramper, spångar och byggnader. Ett arbete som genomförts med gott stöd från HSO Norrbotten.
  • Utökad kapacitet. Genom fler bryggor och angöringsplatser ges möjlighet att ta emot fler besökare. Den nya lekplatsen gör anläggningen än mer familjevänlig.

”Förverkligandet kommer att betyda mycket för både klubben, våra besökare och inte minst för de personer vi nu hoppas också ska kunna få möjlighet att upptäcka vår fina skärgård” säger en glad Lars Ekerljung, ordförande i Töre Båtklubb. ”En del av planerad ombyggnation handlar också om att möjliggöra för större turbåtar att tryggt kunna angöra vår anläggning. Båtar med god kapacitet även för rörelsehindrade” tillägger Lars. ”Projektet är unikt i de norra delarna av skärgården och mig veterligen även i ett Sverigeperspektiv!”.