Likskär i Kalix skärgård

Ett gammalt fiskeläge och vacker stenholme som är grunden till naturreservatet med samma namn. Likskär är Kalix skärgårds enda naturreservat och omfattar 25 öar och mindre skär. Likskärs naturreservat bildades 1969 av Länsstyrelsen. Nu ingår det även iEU:s ekologiska nätverk, Natrua 2000.

Likskär i Kalix skärgård
Likskär i Kalix skärgård

Hamnen på Likskär

Insegling: Det är förbjudet att under tiden 1 maj till 31 juli landstiga på eller varaktigt uppehålla sig närmre än 200 m från Ligogrunnan, Splitterören, Olnisbrottet, Mellangrundsbotten med flera öar.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.645305, 23.036699

Under hösten 2012 har Likskär fått en ny och bättre hamn.

På Likskär finns det sparsamt med skog, i övrigt består ön till största delen av rullsten med en markvegetation som har en rik flora och fauna. Likskär har ett rikt fågelliv.

Naturreservatets histora sträcker sig långt tillbaka. Man kan se lämningar efter fiskare och säljägare som funnits på öarna förmånga hunda år sedan. Här finnsspår efter enkla bostäder samt lämningar efter gistgårdar som användes för att torka näten. På Likskär och Renskär finns även flera labyrinter, lagda av stenblock.

Det är förbjudet att under tiden 1 maj till 31 juli landstiga på eller varaktigt uppehålla sig närmre än 200 m från Ligogrunnan, Splitterören, Olnisbrottet, Mellangrundsbotten med flera öar.

Närmaste fastlandshamn är Storöhamn.

Här nedanför kan du läsa mer om djur, växter och människor på Likskär...

Människans öar
Vid istiden var jordskorpan nedpressad av tjocka ismassor. När isen smälte bort, började jorden återta sin gamla form. Denna landhöjning pågår ännu, med nästan 1 cm per år, fast det var 10 000 år sedan isen försvann. Några hundra år efter Kristi födelse började Likskär sticka upp som en bränning i havet. Sen dök nya öar upp, en efter en.

Renskär och Likskär blev tidigt viktiga samlingsplatser för fiskare och säljägare. Här finns grunder efter fiskarstugor eller gistgårdar, stenrösen för de ställningar där näten torkades. På Likskär och Renskär finns labyrinter, lagda av block. Var de inslag i gamla tiders fiskemagi? På Renskär finns också en kompassros, lagd av stenblock. Senare tiders fiskarstugor, på Renskär och Likskär används idag som fritidshus och vid husbehovsfiske. Stigen från hamnen på Renskär till fiskeläget i SO passerar många fornlämningar, bl.a. labyrinter.

Djurlivet
De äldsta öarna är bevuxna med tät granskog. På de yngre finns enbuskhedar, strandängar eller naket grus. Variationen ger förutsättning för olika fåglar och djur.

Renskär-Getskär
Här finns flera däggdjursarter - ofta älg och alltid räv, ekorre, hermelin och gott om harar. Tallbit är karaktärsfågel liksom orre, ripa och tjäder. På öarna kan man ibland se den praktfulla makaonfjärilen vars larver lever av kvannens blad.

Likskär
Likskär är en mager och torr ö med ett fiskeläge. På husen finns en koloni av häckande hussvalor. Hedmarkerna är bra miljö för dalripor, stenskvättor, mosnäppa och roskarl.

Öar med landstigningsförbud
Anledningen till landstigningsförbud i östra delen är att öarna är häckningsplats för många känsliga fågelarter. Ett enda besök vid fel tid, kan spoliera en häckning! På Likskärsrevet och Ligogrunnan häckar silltrutar, silvertärnor, tobisgrisslor och roskarlar och på de mindre skären mosnäppor och rödbenor.

Strandängarnas växter
Inom Likskärs naturreservat lever många av Bottenvikens strandväxter. Det är växter som trivs med den brutala miljön där isen kan gå fram som en väghyvel och vågorna med bräckt vatten kan dåna långt upp på stranden vid högvatten. Vattenståndet kan faktiskt variera upp till tre meter!

Bottenvikens syrliga läckerhet
Havtornsbusken vill vara först och gillar inte konkurrens. Därför trivs den på Bottenvikens öar som stiger ur havet. Låg och krypande klarar den stormens och isens nötning. Den har skilda han- och honbuskar, på honbuskarna blir det gulröda bär, laddade med c-vitamin. De ger den läckraste sylt eller saft, men måste frysa först för att ge den fulla smaken.

Tål salthalt, sand och stormar
Hög, vajande strandråg och låg krypande strandvial är två växter, som följer havsstränderna. De är tåliga mot sand, salt och slitage. En riktig specialist på havsstränderna är också saltarven. Den lilla plantan tål både salt vatten och att täckas av sand, den tittar snart upp igen och blommar vitt och vackert. Växterna zonerar sig ofta från havet in mot ön. Ytterst lever sävarter, sedan gräsen madrör och gultåtel. Innanför trivs örter som strandögontröst och vänderot innan havtorn, viden, pors och andra buskar tar vid. Där innanför kommer en bård av gråal före granskogen.

Distanstabeller för Kalix