900 fall av sjöräddning under årets fritidsbåtsäsong

Antalet sjöräddningsinsatser från maj till och med september i år uppgick till 900, vilket är marginellt högre än 2016. Årets fritidsbåtsäsong blev därmed den mest sjöräddningsintensiva sedan 2007.

900 fall av sjöräddning under årets fritidsbåtsäsong
Sjöräddningsövning på stadsfjärden i Luleå

– I den södra halvan av landet inträffade en av de blåsigaste junimånaderna på länge vilket kan vara en faktor till att antalet sjöräddningsärenden under juni var det högsta på åtskilliga år, säger Laila Svendsen, driftchef vid Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.
De län där flest sjöräddningsinsatser genomfördes var Västra Götaland (205), Stockholm (179) samt Skåne (126).

På Sjöräddningssällskapet noterar man också att uppdragen i insjöar ökar betydligt, vilket visar på behovet av sällskapets pågående satsning på närvaro i insjöar.2017 startade Sjöräddningssällskapet stationer i Storsjön och i Siljan/ Runn, och en sjöräddningsstation i Bolmen är under utveckling.
Det totala antalet sjöräddningsinsatser är i det närmaste identiskt med antalet från föregående år (899 insatser). Sett i ett längre perspektiv särskiljer sig dock 2016 och 2017 års fritidsbåtsäsonger som mer sjöräddningsintensiva än tidigare år.
En starkt bidragande orsak till hur sjöräddningsinsatserna varierar är väderläget under sommaren. Juni 2017 går till historien som en av de blåsigaste junimånaderna i södra halvan av Sverige på länge, vilket märks på antalet sjöräddningsinsatser. Under juni bokfördes 194 sjöräddningsärenden, vilket är en toppnotering för den månaden sett till de senaste åren. Juli var som alltid den mest intensiva månaden för sjöräddningsorganisationen med 290 sjöräddningsinsatser, i samma nivå som föregående år. Merparten av ärendena sker under dag- och kvällstid, främst mellan klockan 9 och 21. Under samma tider har Sjö- och flygräddningscentralen utökad bemanning.
– Under augusti passerade stora områden med regn och skurar över landet. Detta kan ha avspeglats i det något minskade antalet insatser i augusti, 205, jämfört med föregående års 240 insatser, säger Laila Svendsen.
77 procent (678 fall) av sjöräddningsinsatserna från maj till och med september rörde fritidsbåtar. 8 procent (72 fall) rörde handels- och passagerarfartyg medan 7 procent (66 fall) av insatserna berörde personer som hamnat i nöd utan farkost, exempelvis simmare.Antalet sjöräddningsinsatser från maj till och med september i år uppgick till 900, vilket är marginellt högre än 2016. Årets fritidsbåtsäsong blev därmed den mest sjöräddningsintensiva sedan 2007.

– I den södra halvan av landet inträffade en av de blåsigaste junimånaderna på länge vilket kan vara en faktor till att antalet sjöräddningsärenden under juni var det högsta på åtskilliga år, säger Laila Svendsen, driftchef vid Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.

De län där flest sjöräddningsinsatser genomfördes var Västra Götaland (205), Stockholm (179) samt Skåne (126).

På Sjöräddningssällskapet noterar man också att uppdragen i insjöar ökar betydligt, vilket visar på behovet av sällskapets pågående satsning på närvaro i insjöar.2017 startade Sjöräddningssällskapet stationer i Storsjön och i Siljan/ Runn, och en sjöräddningsstation i Bolmen är under utveckling.

Det totala antalet sjöräddningsinsatser är i det närmaste identiskt med antalet från föregående år (899 insatser). Sett i ett längre perspektiv särskiljer sig dock 2016 och 2017 års fritidsbåtsäsonger som mer sjöräddningsintensiva än tidigare år.

En starkt bidragande orsak till hur sjöräddningsinsatserna varierar är väderläget under sommaren. Juni 2017 går till historien som en av de blåsigaste junimånaderna i södra halvan av Sverige på länge, vilket märks på antalet sjöräddningsinsatser. Under juni bokfördes 194 sjöräddningsärenden, vilket är en toppnotering för den månaden sett till de senaste åren. Juli var som alltid den mest intensiva månaden för sjöräddningsorganisationen med 290 sjöräddningsinsatser, i samma nivå som föregående år. Merparten av ärendena sker under dag- och kvällstid, främst mellan klockan 9 och 21. Under samma tider har Sjö- och flygräddningscentralen utökad bemanning.

– Under augusti passerade stora områden med regn och skurar över landet. Detta kan ha avspeglats i det något minskade antalet insatser i augusti, 205, jämfört med föregående års 240 insatser, säger Laila Svendsen.

77 procent (678 fall) av sjöräddningsinsatserna från maj till och med september rörde fritidsbåtar. 8 procent (72 fall) rörde handels- och passagerarfartyg medan 7 procent (66 fall) av insatserna berörde personer som hamnat i nöd utan farkost, exempelvis simmare.

Sommarens vanligaste larmorsaker var maskin/propellerhaveri (23 procent), grundstötning (20 procent) samt hårt väder/utsatt läge (12 procent).

Sjöfartsverket ansvarar för svensk sjöräddning och den bygger på samverkan mellan myndigheter, frivilligorganisationer, rederier och grannländer. Sjö- och flygräddningscentralen nyttjar samhällets samlade resurser vid insatser och räddningsledaren gör vid varje enskilt ärende en bedömning av vilka resurser som krävs för insatsen med hänsyn till bland annat avstånd, lämplighet och farans beskaffenhet. Sjöräddningssällskapet fortsätter att spela en viktig roll som resurs i arbetet med att undsätta nödställda. Under årets fritidsbåtsäsong skickades frivilliga sjöräddare från Sjöräddningssällskapet ut i 77 procent av fallen där någon form av räddningsenheter användes.

Även de mindre akuta insatserna har ökat. Fler fritidsbåtsägare än någonsin tidigare har bett Sjöräddningssällskapet om hjälp vid mindre incidenter, som motorstopp och tamp i propellern, händelser som inte klassas som räddningstjänst.

– Våra förebyggande insatser ökar stadigt för varje år. Dels har det att göra med att vi får allt fler medlemmar. Men vi tror också att båtägare blir mer sjösäkerhetsmedvetna och i högre grad kontaktar oss innan läget förvärras och blir akut. Det sparar samhället stora resurser, säger Klas Johansson, räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet.

På Sjöräddningssällskapet noterar man också att uppdragen i insjöar ökar betydligt, vilket visar på behovet av sällskapets pågående satsning på närvaro i insjöar.2017 startade Sjöräddningssällskapet stationer i Storsjön och i Siljan/ Runn, och en sjöräddningsstation i Bolmen är under utveckling.

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar och/eller lotsbåtar användes i 27 procent av alla insatser där någon form av räddningsenheter användes och Kustbevakningen bidrog med fartyg och/eller flygplan i 23 procent av insatserna. Enheter från kommuner och landsting deltog i 15 procent av fallen. Andra resurser, som till exempel handelsfartyg eller andra frivilligföreningar, deltog i 7 procent av insatserna.