Kraftig minskning av passagerare på sjön

Godstrafiken inom sjöfarten hade en relativt stabil utveckling under förra året, medan passagerartrafiken i princip stod still. Det kan leda till högre priser, osäkra arbetsvillkor och uteblivna miljösatsningar, visar en ny rapport om sjöfartsmarknadens utmaningar.

Kraftig minskning av passagerare på sjön
Passagerartrafiken till sjöss har påverkats kraftigt under pandemin.

Persontransporter inom både inrikes- och utrikestrafik på sjön minskade kraftiga under 2020 till följd av pandemin. Allra hårdast har utrikestrafiken drabbats. Flera månader mer än halverades antalet passagerare jämfört med 2019. Den största minskningen skedde i april då det totala passagerantalet minskade med 80 procent i svenska hamnar jämfört med året innan.

– Vi ser att rederier gör kraftiga förluster och många ombordanställda har varslats, korttidspermitterats eller blivit arbetslösa. Det är framför allt färje- och kryssningstrafiken som har drabbats hårdast, men även rederier som transporterar fordon gör stora förluster, säger Karin Fransson, sektionschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

Sjöfartens konkurrenskraft kommer troligtvis att påverkas i framtiden i form av till exempel prishöjningar som kompensation av förluster i samband med pandemin, enligt den nya rapporten.

Däremot har inte godstrafiken på sjön påverkats i samma utsträckning som passagerartrafiken, utan har i stället haft en relativt stabil utveckling. Som mest minskade godsvolymen i svenska hamnar med tolv procent i augusti jämfört med samma månad 2019. Andra månader till och med ökade godsvolymerna och den största ökningen på tio procent syntes i mars.

Sjömän kvar ombord

Ett problem som pandemin förde med sig var att besättningsmän runt om i världen blev fast ombord på fartyg. Vissa fick inte gå i land vid avmönstring och andra kunde inte resa vidare hem på grund av att hamnar och flygplatser stängdes för medborgare från andra länder. I september kunde uppskattningsvis 400 000 sjömän inte komma i land när deras kontrakt hade löpt ut. Både stater och internationella organisationer arbetar fortfarande för att hitta lösningar på problemet.

Även arbetet med att ställa om till ett mer miljömässigt hållbart sätt att transportera gods och passagerare på har försvårats under pandemin. En undersökning som organisationen ECSA genomfört visar att nästan hälften av respondenterna tror att deras planerade miljösatsningar inte längre är möjliga.

– Men på lång sikt tror vi ändå på så kallade gröna satsningar, eftersom det är ett sätt för sjöfarten att konkurrera både inom marknaden och gentemot andra trafikslag. Det talar för att trender kring miljösatsningar är något som kommer fortsätta trots ekonomiska svårigheter, säger Karin Fransson.

Den trend som stärkts tydligast under den pågående krisen är teknikutvecklingen och digitaliseringen, vilket pågick redan innan pandemin bröt ut. Aktörer inom sjöfarten har, precis som i övriga samhället, tvingats in i den digitala världen i högre utsträckning och fått anpassa verksamheten efter den nya verkligheten. En trend som troligtvis är här för att stanna, enligt rapporten.

Sjöfartsmarknadens utmaningar – en rapport om effekter av pandemin covid-19.