Votivskepp i kust- och skärgårdskyrkor

Har du varit i en kyrka och sätt att det hänger ett modellskepp i taket eller på väggen? Har du funderat vad de har för funktion? Vi ger dig svaret.

Votivskepp i kust- och skärgårdskyrkor
Prästen Anna Krigsman bredvid votivskeppet Mary Ann i Luleå Domkyrka.

I många svenska kyrkor och kapell som ligger vid kusten hänger modeller av skepp i taken eller fäst vid en vägg. Skeppen kallas för Votivskepp och är vanliga i kyrkor i de nordiska länderna. I Danmark till exempel finns ungefär 1 300 votivskepp i kyrkor, en eller flera i ungefär varannan kyrka.

Typisk för ett votivskepp är att det skänktes till en kyrka av en sjöman som i nöd på havet hade undkommit med livet i behåll och i farans stund lovat en gåva till sin kyrka. En skeppsmodell, som dessutom kunde vara tillverkad av honom själv, var en lämplig gåva. Men flertalet av de flesta skeppsmodeller är skänkta av helt andra anledningar, till exempel som tack för en god fiskfångst, som prydnadsobjekt eller som epitafium över en avliden person. Ofta donerades en modell av det skepp man seglat med eller har ett förhåll eller närhet till. Votiv betyder löfte.

Till exempel är Öland en av de områden i Nordeuropa där seden med votivskepp tidigast kom i bruk. På Öland och i Sörmland/Uppland etableras seden under 1600-talet. Dessa områden har ca 60 % av de kända svenska skeppsmodellerna i kyrkor. Sveriges äldsta daterade votivskepp, från 1626, hänger i Tjärnö kyrka i norra Bohuslän. Många votivskepp kom till på 1700-talets början till omkring 1810. Under 1800-talet rensades många votivskepp ut. Det blev en renässans för votivskeppen från 1970-talet. Under senare tid har man framför allt gjort votivskepp av fartyg som varit karaktäristiska för orten.

I Bottenvikens skärgårdar finns votivskepp i några skärgårdskapell och kyrkor som har skänkts av lotsar, båtbyggare och snickare. Traditionen med votivskepp är inte så utbrett här uppe i norr som länge söderut.

Jag blev nyfiken på dessa votivskepp i Bottenvikens skärgårdar och vem som har skänkt dom till kyrkan och vilket skepp modellerna föreställer. Här kan du följa med på en resa längs Bottenvikens kust från Kalix i norr till Skellefteå i söder.

Malören kapell i Kalix skärgård

Malörens kapell som kallas ”Skärgårdens lilla domkyrka” är den enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på taket. Kapellet ligger på ön Malören längst ut i Kalix skärgård. Kapellet uppfördes 1769-1770 efter ritningar av arkitekt Gurlic Buct och på bekostnad av borgerskapet i Torneå stad. Namnet är egentligen Prins Carls fiskekyrka och den timrades på fastlandet i Säivisnäs 1769. Den plockades sedan ner och fraktades i åtta fyrårtullade båtar från Karlö och roddes ut till Malören i vackert väder. Man lastade den 15 juli och var framme den 17 juli 1769. I september samma år stod kyrkan klar. 

Mellan långhus och kor hänger ett votivskepp som är en modell av en lotsbåt som användes av lotsarna på Malören. Modellen skänktes av uppfinnaren Eric Rothfjell till återinvigningen av Malörens kapell, den 22 juli 1958. Återinvigningen gjordes av biskop Ivar Hylander. Somrarna 1957 och 1958 gjordes en genomgripande restaurering av kyrkan och alla dess inventarier.

Flera gåvor som nu är viktiga delar av kyrkans interiörer överlämnades vid återinvigningen, exempelvis votivskeppet och bänkarnas ljusstakar. samtidigt tillkom också textila utsmyckningen av altare och predikstol.

Eric Rothfjell var en känt uppfinnare. Han var den som skapade det moderna identitetskortet som vi alla har idag. Han var även inblandad i den moderna bankomatens tillkomst. Liksom till ursprungsversionerna av den elektroniska TV-kameran. Eric Rothfjell avled i Kalix 85 år 1999. Han fick också konungens guldmedalj i 8:e storleken i högblått band på Stockholms slott vintern 1993-94.

Intill kyrkan i Kalix står statyn ”Mästerlotsen”. Den hedrar Erik Rothfjells morfar Karl Olov Bäckström (1859-1939), som bland annat var gast på Puritan, båten som vann Americas Cup 1885. Han återvände senare till Kalix och tog tjänst som lots på Malören och senare på Erikören. Karl Olov Bäckström utnämndes också till Mästerlots 1887-1919. Statyn invigdes år 2000 vid Kalix kyrka där drottning Silvia medverkade.

Skänkt av: Eric Rothfjell, 1958
Byggd av: Eric Rothfjell
Modell av: Lotsbåt som användes av lotsar på Malören

Läs mer om:

Eric Rothfjell -»
Malören i Kalix skärgård -»

Luleå domkyrka

Luleå domkyrka som invigdes 1893 är Sveriges både nordligaste och yngsta domkyrka. Kyrkan ligger mitt på den halvö där det centrala Luleå är beläget. Luleå domkyrka har en korsformad planform och är 54 meter lång och 35 meter bred. Kyrktornet är ca 67 meter högt.

Votivskeppet i domkyrkan är en modell av Sveriges första världsomseglande fartyg, brigantinen Mary Ann som byggdes 1838 på Oscarsvarv i Luleå. Votivskeppet var en gåva från Luleå kommun på Luleå Domkyrkans 100-års dag 1994. Modellen av Mary-Ann blev byggd av båtbyggaren Karl Eskil Wallgrenn som också byggde en fullskalig modell av båten på 1980-talet. Votivskeppet hängde i kyrkan  mellan 1994 och 2004. Sen skulle man göra en ombyggnad av kyrkan och då togs den bort. Nu när en större renovering av kyrkan snart är klar kommer ett glasmonter att byggas där Mary Ann kommer att placeras.

Anna Krigsman var en av prästerna som tjänstgjorde i domkyrkan vid högmässan den första advent, den 27 november 1994. Det var då modellen av Mary Ann överlämnades från Luleå kommun till domkyrkoförsamlingen. I domkyrkans papper kan man läsa att just vid den högmässan deltog 670 personer. För Anna har modellen av Mary Ann haft en särskild betydelse genom åren. Hon blir varm i rösten när hon berättar.

- Jag har ofta glatt mig åt skeppet i domkyrkan. Vår släkt tillhör den gamla lotssläkten Lovén på Rödkallen, längst ute i havsbandet i södra delen av Luleå skärgård. För mig är modellen en påminnelse om våra förfäder där ute vid havet. När jag var liten minns jag att min morfar Ernst Lovén brukade berätta om gamla tider, om fisket och om lotsarnas ofta farliga arbete.

Skänkt av: Luleå kommun, 1994
Byggd av: Karl Eskil Wallgrenn
Modell av: Brigantinen Mary Ann, Sveriges första världsomseglande fartyg

Läs mer om Votivskeppet och Mary Anns världsomseglingar:

Världsomseglarna
Den nya Mary Ann

Pite-Rönnskär kapell

Långt ute i Piteås vackra skärgård ca 30 km söder om Piteå och ca 50 km nordost om Skellefteå ligger ön Pite-Rönnskär. Här står Rönnskärs kapell som ligger på öns sydligaste spets som kallas Kyrkudden. Kapellet byggdes 1771 och kapellets klocka användes både för att kalla till gudstjänst samt i samband med fiske.

Pite-Rönnskär utgörs av en nedlagd fyrplats, lotsstation och knappt 30 fiskebodar. Yrkesfisket upphörde under 1960-talet och stugorna används idag för fritidsboende av ättlingar till fiskare, båtsmän, fyrpersonal och lotsmän som verkat på ön.

Kapellet är en enkel liggtimrad byggnad uppförd 1771 (enligt inskriptioner) av okänd byggmästare, men av allt att döma av fiskeborgare från Piteå stad. I bakre delen av kapellrummet hänger ett votivskepp, tillverkat av båtbyggaren och fiskaren Erik Berggren från Vargön i Piteå skärgård. Votivskeppet är skänkt av Thomas och Eva Wallsten på 1990-talet. Skeppet föreställer en skötbåt som huvudsakligen användes vid fiske med skötar efter strömming. Skötbåtar var vanligen en öppen och bred båt med ett eller två par åror och sprisegel. Skötbåtar var vanlig fiskebåt förr i tiden. Båten seglades eller roddes (oftast eftersom man var rädd om seglet) till fiskegrunden utanför de yttersta öarna. Modellen blev byggd på slutet av 1980-talet. Erik Bergren avled 1996 och blev 102 år gamma.

Skänkt av: Thomas och Eva Wallsten på 1990-talet.
Byggd av: Båtbyggaren och fiskaren Erik Berggren
Modell av: Skötbåt som seglades till fiskegrunden utanför Pite-Rönnskär.

Läs mer om Pite-Rönnskär -»

Kåge kyrka

Kåge ligger ca 14 km norr om Skellefteå. Kyrkan ligger på en central plats i samhället. Tidigt på vårvintern 1924 började grundgrävningen för Kåge kyrka, som till stor del utfördes på frivillig väg. Kyrkan uppfördes åren 1924-1925, efter ritningar av arkitekt Knut Nordenskjöld, Stockholm. Byggmästare var Knut Simon Lundberg, Kåge.  Kyrkogrunden invigdes av prosten Fellström från Skellefteå den 1 juni samma år. Kyrkan stod klar vid årsskiftet 1925-26, till en kostnad av 110 000 kronor. Trettondag jul 1926 invigdes kyrkan. Efter flera renoveringar – den senaste 1987 – har kyrkan idag 220 sittplatser. Kyrkan tillhör Kågedalens församling i Luleå stift.

I koret finns ett votivskepp tillverkat och skänkt 1991 av Sally och Fritjof Berglund (1909-1998).  Fritjof Berglund var ägare av flertal bogserbåtar i Kåge. Skeppet heter Danmark och är ett skepp som har funnits i verkligheten och ha legat vid något tillfälle i Kåge hamn. Votivskeppet är mycket likt det danske skolskeppet ”Danmark” byggd i 1932.

Skänkt av: Sally och Fritjof Berglund 1991.
Byggd av: Fritjof Berglund.
Modell av: Skolskeppet Danmark?

Läs mer om skolskeppet Danmark -» https://www.martec.dk/skoleskibet/skibet/
Läs mer om Kåge kyrka -» https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4a4eb7416faedec1253d020/1582642556674/Kåge%20kyrka.pdf

Ursviken kyrka

Ursvikens kyrka är en kyrkobyggnad i Yttre Ursviken i Skellefteå kommun. Kyrkan uppfördes som ett sjömanskapell efter ritningar av arkitekt C. Eriksson. Byggmästare var Lars Vikström. Kyrkan invigdes den 3 november 1912 och har sedan dess genomgått flera genomgripande ombyggnationer och renoveringar. Till en början bestod den av ett kyrkorum och en tillbyggnad som inrymde kök, läsrum for sjömän, vaktmästarbostad och utrymme för förrättninga. En stor renovering genomfördes åren 1951–1952 då en sakristia och ett vapenhus byggdes till.

I Ursvikens kyrka finns två votivskepp. 

I sakristian står i en glasmonter skutan Gerda tillverkad av skeppare Georg Lindberg (1915 - 1993), Ursviken som upphovsman. Georg Lindberg var skeppare på ångbåten ”Stuvaren”. Hans far var mästerlotsen John Lindberg (1883-1970). John Lindberg som egentligen hette Johan antogs i lotsverkets tjänst i 1901. Han var lots på lotsstationen på Gåsören. Votivskeppet blev skänkt till kyrkan 1961. Vet ej om skutan Gerda var kopia av ett riktig skepp. Kan vare en modell som fick namnet efter sin fru som hette Gerda.

Under kyrkans tak svävar ett annat skepp, Vahlborg, tillverkat på Åland av modellbyggare Viktor Andersson. Den inköptes 1972, till kyrkans 60-årsjubiléum. Viktor Andersson var född 1909 på Simskäla, Åland. Han var en åländsk styrman och skeppsmodellbyggare och byggde totalt cirka 300 fartyg under sin livstid. Som barn började han göra sina första modellbåtar. I sin ungdom gick han till sjöss och mönstrade på allt från galeaser till fullriggare.

Votivskepp Gerda:

Skänkt av: Georg Lindberg 1961.
Byggd av: Georg Lindberg.
Modell av: Osäker

Votivskepp Valborg:

Skänkt av: Inköpt 1972 till kyrkans 60-årsjubiléum.
Byggd av: Modellbyggare Viktor Andersson.
Modell av: Vet ej.

S:t Örjans kyrka

S:t Örjans kyrka ligger cirka 100 meter väster om centrum av Skelleftehamn. Den tillhör Skellefteå Sankt Örjans församling i Luleå stift. Kyrkan uppfördes 1935 under ledning av byggmästare John Sandberg efter ritningar av arkitekt John Åkerlund. Stommen är av trä och tegel. Sadeltaket är klätt med koppar och har en takryttare i väster. Kyrktornet är 42 meter högt.

Skelleftehamn är ett samhälle som till stora delar är uppbyggt av Boliden AB i samband med att Rönnskärsverken etablerades under 1930-talet. Det var under några decennier ett typiskt brukssamhälle där det fanns särskilda hus för tjänstemän och arbetare.

I kyrkan hänger votivskeppet Ragne, en gåva till församlingen av Svea Rederi AB. Det är en kopia av den S/S Ragne som byggdes 1919 och trafikerade Norrlandskusten på 1920-30 talen. S/S Ragne byggdes med avsikten att sättas in på Lübeckslinjen. Sjösattes 1 februari 1919 med namnet Svithiod som till provturen 12.12 1919 ändrades till Ragne. Ångaren insattes istället på en s k expresslinje Stockholm - Sundsvall - Luleå. Under åren 1949 - 1963 trafikerat hon Stockholm - Sundsvall och även till Vasa. Sundsvallslinjen upphörde 1963 varvid punkt sattes för den reguljära ångbåtsfarten på Norrland vilken startat 1822. Efter säsongen 1963 såldes ångaren till Volvo för att användas som logementsfartyg, för att 1967 säljas till nedskrotning.

Skänkt av: Svea Rederi AB.
Byggd av: Svea Rederi AB.
Modell av: S/S Ragne, passagerarbåt som trafikerade Stockholm - Sundsvall - Luleå

Bjuröklubb kapell

Bjuröklubbs fiskekapell var en viktig samlingspunkt under fiskets storhetstid i mitten av 1800-talet där drygt 50 båtlag från Bjuröklubb utgick. Det första kapellet blev uppfört så tidligt som 1658 och stod kvar fram till 1861. Nuvarande kapell blev byggd i 1864 av fyr- och lotspersonal, fiskare och andra boende i området. I kapellet hänger en modell av skeppet ´Skynda hem´ som gick i Bottenviken och Kvarken. Votivskeppet som är en kopia av ´Skynda hem´ är tillverkat och skänkt av platsens siste lots från Bjuröklubbs storhetstid som skeppsort, Överlotsen Åke Sjöstedt i 1977. Det originella skeppet ´Skynda hem´ byggdes på 1800-talet och ägdes av redaren J.A. Marklund. I följe Anlöpta fartyg 1860 antecknade i Nykarleby Hamnkassa kan man se att ”Kravellen Skynda hem” med Skeppare A.G. Norlin anlöpte med 7 laster. Av kravellerna, sluparna var det flera som under seglationsperioden flera gånger anlöpte Nykarleby då de för det mesta gick i kustfart eller över Kvarken.

Den låga lotsningsfrekvensen, endast 40 fartyg per år, innebar att Bjuröklubbs lotsningsstation skulle dras in vid årsskiftet. Lotsstation fanns på Bjuröklubb 1821 – 1967. Överlotsen Åke Sjöstedt blev dock kvar, men med en ny titel. Han skulle bli fyrmästare i Bjuröklubb.

Skänkt av: Överlotsen Åke Sjöstedt i 1977.
Byggd av: Åke Sjöstedt.
Modell av: Skynda hem.

Stor tack till all hjälp från olika församlingar, museum, och lokalhistoriker. Ta gärne kontakt om ni hittar fel eller har mera info om skeppen eller andra votivskepp jag har missat.

Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se