Nya regler för laxfiske

Ändrade regler för fiske av lax i Östersjön, fiske med fasta redskap och för fiske i Ljungans fredningsområde.

Nya regler för laxfiske

HaV skickade den 13 april 2022 ut ett förslag till ändrade regler för fiske av lax i Östersjön, fiske med fasta redskap i Norrland och fiske i Ljungans fredningsområde.

HaV har den 17 maj 2022 beslutat om ändrade regler för detta fiske och de nya föreskrifterna träder i kraft den 31 maj 2022. De nya reglerna innebär ett ökat skydd för laxbestånden i särskilt Ljungan och Vindelälven och att andra än yrkesfiskare vid fiske på Norrlandskusten högst får använda två fasta redskap högre än 1,5 meter. Det innebär också förbättrade möjligheter för yrkesfiskare i främst Väster- och Norrbotten att fiska med fasta redskap efter t.ex. sik före den 1 juni. Eftersom föreskrifterna träder i kraft den 31 maj 2022 kan yrkesfiskarna i Väster- och Norrbotten först använda den utökade möjligheten till fiske på våren till fiskesäsongen 2023.

Nyttjande av den svenska laxkvoten

Rådets förordning om fiskemöjligheter för år 2022 innebär att den laxkvot som är tillgänglig för svenskt yrkesfiske är 20 790 laxar inklusive del av outnyttjad laxkvot från 2021. Enligt förordningen får endast riktat yrkesfiske på lax ske norr latitud 59 30 N, det vill säga Ålands hav och norrut, under tiden 1 maj – 31 augusti samt innanför 4 nautiska mil från baslinjen. HaV har kontaktat medlemsländerna runt Östersjön om möjligheten att byta till sig laxkvot, men frågan har ännu inte gett resultat.

De ändrade reglerna för yrkesfiske av lax innebär att:

  • 100 laxar får fångas i delområde 22-29. Denna fångstmängd är främst avsedd för bifångst av lax i annat fiske.
  • 4 000 laxar får fångas i delområde 30. Inom detta område mynnar flera utbyggda älvar med vattenkraft. Här sker stora kompensationsutsättningar av odlade laxsmolt. Fångsten i området bedöms vara cirka 80 procent lax av odlat ursprung. Vildlaxbestånden i älvarna som mynnar i området är svaga och produktionen av vildlax i dessa begränsad. Den vildlax som fångas kommer främst från bestånden i Väster- och Norrbotten.
  • 16 690 laxar får fångas i delområde 31. Inom detta område mynnar flera stora älvar med starka bestånd av lax och en betydande produktion av laxungar. Inom området finns också några svagare vildlaxbestånd samt tre utbyggda älvar med stor kompensationsutsättning av odlade laxsmolt. Fångsten i området domineras av vildlax.

HaV anser att det är en fördel, både för skyddet av vildlaxbestånden och för yrkesfisket i delområde 30 och 31, om fångst av lax får ske under två perioder där en mindre del av laxkvoten får nyttjas under senare del av säsongen. Laxen av odlat ursprung återvandrar generellt senare till kusten och älvarna än den vilda laxen. Fisket under senare delen av säsongen kommer i högre grad att utgöras av odlad lax.

Genom att spara del av laxkvoten till ett senare fiske gör HaV också bedömningen att fisket med fasta redskap, som också används för fångst av den värdefulla siken, kan fortgå under senare delen av juli. Det kan även fortgå under resten av säsongen utan att behöva beröras av fiskestopp för fasta redskap som också fångar lax.

HaV har därför beslutat att när högst 3 600 laxar har fångats i delområde 30 respektive högst 13 000 laxar har fångats i delområde 31 kan HaV besluta om att fiske av lax i respektive område ska förbjudas. Därefter kan HaV besluta om från vilket datum fiske av lax får ske på resterande tillgänglig fångstmängd. Infiskningen av lax kan följas här och här kommer också att finnas information om fiskestopp med fasta redskap samt när fisket får starta efter ett sådant stopp. Om HaV:s fråga till andra medlemsländer om att byta till sig del av deras laxkvot får svar kommer informationen att uppdateras.

Till skillnad från föregående år har inte beslutats om en särskild kvot för Umeälvens fredningsområde eller särskilda fiskemöjligheter för fisket i Skellefteälvens och Luleälvens terminalområden. Fiskeperioden för laxfisket har istället delats upp på två tidsperioder vilket innebär ett ökat skydd för t.ex. laxen Vindelälven. Det är också svårt att svårt att kontrollera och följa upp infiskningen när laxkvoten minskar om denna delas upp i flera delområden. Särskilt svårt är detta när yrkesfiskare har flera fasta redskap både innanför och utanför förvaltningsområdenas gränser. Då kan inte HaV kontrollera eller följa upp i vilka av dessa redskap laxen är fångad och därmed i vilket område fångsten skett.

Bestämmelser för hur fiskhuset i fasta redskap får vara fäst vid landarmen under tid när fiske inte är tillåtet

Sedan några år har det funnits en bestämmelse norr latitud 62 55 N som reglerar hur fiskhuset får vara fäst vid landarmen under tid när fiske inte är tillåtet. Eftersom laxkvoten för år 2022 är lägre än tidigare år samt på grund av utkastplanen för lax i Östersjön utökas nu bestämmelsen att gälla till området norr latitud 60 30 N. I kustvattenområdet i Östersjön norr om latituden 60 30 N får fiskhuset, eller andra anordningar avsedda för att fånga fisk eller stänga inne fisk, inte till någon del anslutas till ledarmarna under tid då fiske är förbjudet.
Vid fiske med push up-fällor får dock fiskhuset anslutas till ledarmarna om fiskhuset hålls ovan vatten fram tills fiske är tillåtet. Vid fiske med push up-fälla med vittjanpåse ska vittjanpåsen vara fast ansluten till redskapet under tid då fiske bedrivs. Den ska vara utformad på ett sätt som medför skonsam vittjning utan att den fångst som ska frisläppas i vattnet hanteras ovanför vattenytan.

Ökad möjlighet för länsstyrelsen att besluta om tillstånd för yrkesfiske med fasta redskap efter andra än lax norr latitud 62 55 N t.o.m. 31 maj

För att utöka yrkesfiskets möjlighet att fiska med fasta redskap efter andra arter än lax har HaV beslutat att länsstyrelsen får bevilja tillstånd till den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens att fiska med högst två fasta redskap efter andra arter än lax. Det gäller som längst t.o.m. den 31 maj om redskapet ger ett undantag från landningsskyldigheten för lax. Bedömningen är att detta fiske främst inriktas på fångst av sik och strömming. För dessa arter är det biologiska rådet att det finns utrymme för ett ökat fiske med fasta redskap. Anledningen till att fångst av lax inte är tillåten är att fångsten av lax under maj i hög grad kan bestå av vildlax och storvuxna laxhonor. Att länsstyrelsens möjlighet att ge dispens för fiske efter andra arter än lax inte gäller för juni fram till laxfisket får starta beror på bedömningen att det antal laxar som under denna tid fångas i redskapen och ska frisläppas kan bli så stor att stor del av utkastkvoten nyttjas. Det vill HaV undvika. Orsaken är att det i sin tur kan innebära minskade möjligheter för fiske med fasta redskap under det för yrkesfisket viktiga fisket efter sik under sensommaren och hösten.

Skärpta bestämmelser för fiske i Ljungans och Selångersåns fredningsområde

I Ljungan finns ett svagt vildlaxbestånd. Lekbeståndet av lax är dessutom sedan 2014 drabbats av hög dödlighet innan leken. Bristen på lax som leker i älven har inneburit att tätheterna av laxungar sjunkit till mycket låga nivåer. Det i sin tur leder till att antalet återvandrande laxar för lek minskar.

Att lekbeståndet utgörs av alltför få Ljunganlaxar innebär risk för att felvandrande laxar från närliggande odlade bestånd, som leker i älven, tar överhand. Det betyder också att det genetiskt unika beståndet i Ljungan försvinner, det vill säga att den biologiska mångfalden minskar.

Ljungan är en av de älvar där förhandling i miljödomstolen kommer att ske för att vattenkraften ska få moderna miljövillkor. Om antalet återvandrande laxar till Ljungan ökar kommer det innebära att laxungar snabbare kan ta i anspråk utökade och/eller förbättrade lekområden när vattenkraften får moderna miljövillkor och miljön i älven förbättras. Sedan 2017 är fångst av lax förbjuden i älven. HaV bedömer att denna reglering inte räcker för att återuppbygga beståndet. Det behövs även skärpta bestämmelser för fiske med redskap som stänger fiskens vandringsvägar och är laxfångande. Därför har HaV beslutat om ändrade bestämmelser för fiske i Ljungans fredningsområde. Det innebär att endast handredskapsfiske är tillåtet och att fiske efter lax och öring är förbjudet under hela året. Dock får fångst ske av öring som är märkt genom att fettfenan är bortklippt, det vill säga att fisken har odlats och satts ut i en älv.

Andra än yrkesfiskare får högst använda två fasta redskap vid fiske på Norrlandskusten

De ändrade föreskrifterna innebär att andra än yrkesfiskare får använda högst två fasta redskap högre än 1,5 meter vid fiske i kustvattenområdet norr latitud 63 30N.

Det är ett begränsat antal personer som fiskar med sådana redskap. Normalt används högst två sådana stora yrkesmässiga redskap av andra än yrkesfiskare. Fångsten får inte säljas. Syftet är att hindra att det uppkommer ett större sådant fiske eftersom det varken regleras av laxkvoten eller har någon rapporteringsskyldighet. Det kan inte heller motiveras av fiske för husbehov eller för rekreation.

Övrigt

Avdelningschefen för fiskerikontrollen respektive havsförvaltningen har beslutat om remissförslaget och generaldirektören om ändringar av föreskrifterna.