Avfall från fritidsbåtar blir kommunernas ansvar

Den 1 maj tar kommunerna över tillsynen av att fritidsbåtshamnar kan ta emot det avfall som båtägare behöver lämna. Samtidigt skärps kraven på hamnarna. Målet är att det ska bli lättare att lämna ifrån sig både toalettavfall och annat avfall så att det inte riskerar hamna i vattnet.

Avfall från fritidsbåtar blir kommunernas ansvar
Nu tar kommunerna över tillsynen.

Bakgrunden till regeländringen är ett uppdaterat EU-direktiv, som går ut på att förbättra mottagandet av avfall och minska det marina skräpet runt Europas kuster. Eftersom mycket av skräpet kommer från just fiske- och fritidsbåtar ligger fokus på att inkludera även dessa och skapa samma regler inom hela EU.

– För båtägarnas del innebär de nya reglerna att det förhoppningsvis blir bättre tillgång på tömningsstationer för toalettavfall i hamnarna, vilket inte har varit tillräckligt tidigare år. Stationerna måste dessutom ha tillräcklig kapacitet, vara bra placerade och repareras utan dröjsmål om de går sönder, säger Lina Petersson, miljöhandläggare på Transportstyrelsen.

Tidigare somrar har en del tömningsstationer varit trasiga hela säsongen, vilket har gjort det svårt för båtägare att kunna göra rätt.

Tillsynen blir kommunal

Ytterligare en nyhet är att hamnen kan tvingas betala en sanktionsavgift om den inte har en avfallshanteringsplan som uppfyller kraven.

Fram tills nu har det övergripande tillsynsansvaret för mottagningsanordningarna legat hos Transportstyrelsen, men den 1 maj flyttas det alltså över till kommunerna.

– Det blir en ny uppgift för kommunerna, men den här tillsynen går att utföra tillsammans med annan miljötillsyn som de redan utövar i fritidsbåtshamnarna i dag. För att det här inte ska belasta deras budget kan kommunerna välja att ta ut en avgift så att det i slutänden blir båtägarna som betalar, säger Lina Petersson.

Effektivare tillsyn

Hon fortsätter:
– Vår förhoppning är att tillsynen ska bli mer effektiv och att hamnarna faktiskt ska kunna ta emot allt avfall som båtägarna behöver lämna på ett ändamålsenligt sätt. Genom att tillsynen nu flyttas över från en central till en lokal nivå, finns det goda förutsättningar att lyckas med detta.

Transportstyrelsen kommer fortsättningsvis att finnas med i en vägledande roll när det gäller det fortsatta tillsynsarbetet med avfall i fritidsbåtshamnar.

Det finns i dag uppskattningsvis 2 500 fritidsbåtshamnar i Sverige varav ungefär 450 har en tömningsstation för toalettavfall, enligt Transportstyrelsens applikation Hamnkartan. En tjänst som kommer att göras om i samband med att tillsynen flyttas över till kommunerna. Ambitionen är att Hamnkartan ska vara just en hamnkarta och visa fritidsbåtshamnarnas geografiska placering, men inte längre innehålla uppgifter om var det finns tömningsstationer. Båtägare som vill veta var de kan tömma toalettavfall får istället kontakta den aktuella kommunen.