Dispens för forskningsprojekt att fiska braxen, mört och id med specialredskap och kamera

Sedan 2019 pågår ett forskningsprojekt i syfte att ta fram lämpliga fiskemetoder för braxen, mört och id och därmed bredda länets fiske i Bottenviken. Länsstyrelsen har givit projektet dispens att fiska före den 17 juni, samt för ett särskilt redskap med undervattenskamera.

Dispens för forskningsprojekt att fiska braxen, mört och id med specialredskap och kamera
Braxen är den dominerande fiskarten i fångsterna. Foto: Länsstyrelsen

Yrkesmässigt fiske med fällor och ryssjor efter norrbottenskusten brukar bedrivas efter lax och sik - ett fiske som vanligtvis får starta 17 juni. Men nu pågår fiske efter braxen, mört och id i bland annat Rånefjärden och Törefjärden som en del i ett forskningsprojekt. Länsstyrelsen har dessutom givit projektet dispens för att placera ut ett redskap med kamera i Kalix älvs mynningsområde som ingår i ett fredningsområde med särskilt strikta regler.

- Tillståndet innebär att den ryssja som används i Kalix mynningsområde inte har någon fångande del. Istället har den undervattenskameror som dokumenterar fiskens reaktioner och rörelser, säger länsfiskekonsulent Dan Blomkvist på Länsstyrelsen.

Teknologin och metoden har tidigare använts i studier över sälars beteende kring fiskeredskap och försöket utförs av personal från Sveriges lantbruksuniversitet.

- Det övriga fisket bedrivs i delar av skärgården där risken är minimal för att de skyddade arterna lax och öring ska fångas. De ryssjor som projektet använder är också av en helt annan typ än de redskap som används för lax-, öring- och sikfiske, betonar Dan Blomkvist.

Syftet med forskningen är att undersöka om fiske på braxen, mört och id kan bidra till att utveckla länets fiskerinäring och samtidigt bidra till en renare vattenmiljö. Ett villkor för fisket är därför att enbart dessa arter får behållas. All annan fisk ska återutsättas. Ett liknande fiske bedrivs sedan flera år i Finland med goda erfarenheter.

- För oss på Länsstyrelsen är projektet intressant. Vår fiskerinäring i Norrbotten står på få ben, säger Dan Blomkvist. Om man kan bredda fisket och produktutbudet samtidigt som man åstadkommer positiva miljöeffekter så är det väldigt positivt.

Bakgrund

Det svensk-finska forskningsprojektet Baltic Fish är ett samarbete mellan Race for the Baltic, John Nurminens stiftelse i Finland, Sveriges lantbruksuniversitet, fiskeföretaget Guldhaven Pelagiska i Kalix och Ålands fiskarförbund. Tidigare forskning har visat att intensivt fiske på karpfiskar som mört, id och braxen kan medverka till att minska övergödningen i sjöar och kustområden.