Hotade marina miljöer behöver stärkt skydd

Länsstyrelserna i Östersjön presenterar nu gemensamma planer för att nå nationella och internationella mål om skydd och förvaltning av havsmiljöer.

Hotade marina miljöer behöver stärkt skydd

I Egentliga Östersjön och Bottniska viken finns unika miljöer med bräckt vatten som inte finns någon annanstans. Samtidigt är tillståndet för flera miljöer och arter kritiskt. Många vanliga naturtyper i Östersjön håller på att förlora sina ekologiska funktioner på grund av en omfattande påverkan från oss människor. Därför är det ännu viktigare att analysera och formulera vad som behöver skyddas, varför och hur.

Länsstyrelserna jobbar med Havs- och vattenmyndigheten och ett antal experter för att besvara dessa frågor. Tillsammans utvecklar vi ett tydligt arbetssätt för att nå våra internationella och nationella mål om skydd av marina miljöer.

Vi har tagit fram en plan

Utifrån bästa tillgängliga kunskap har vi analyserat det befintliga nätverket av skyddade områden. Vi har också tagit fram prioriteringar för hur Sverige ska kunna nå de uppsatta målen om att skapa ett representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk. Du kan läsa mer om målen och prioriteringar för marint områdesskydd i planen längst ner på sidan.

Planen ska ses som en gemensam vägledning för hur vi, myndigheter och aktörer, tillsammans behöver jobba vidare för att stärka skyddet av den marina miljön. Vi kommer fortsätta samarbetet mellan havsområdena och kontinuerligt utveckla marina områdesskyddet, kopplat till de regionala planerna.

Regional plan för marint områdesskydd i Bottniska viken

Källa: Länsstyrelsen