Sjöfartsverket vill sjömäta kustnära områden

Det finns betydande samhällsvinster av att sjömäta Sveriges grundare vatten med moderna metoder. Cirka 95 procent av Sveriges kustområden är idag mätta med ålderdomliga metoder, huvudsakligen genom lodning för hand. Sjöfartsverket har tillsammans med Lantmäteriet och SGU lämnat en hemställan till regeringen för finansiering och kartläggning av grunda vatten.

Sjöfartsverket vill sjömäta kustnära områden

Sverige har idag har mycket låg kunskap om statusen på havsbotten nära kusten. Det ger konsekvenserna för verksamhet som sker i dessa områden.

Genom att mäta med moderna sjömätningsmetoder kan vi förstå konsekvenser av utveckling av vindkraft till havs, bostadsbyggande och andra aktiviteter i våra grunda vatten. Kunskapen är alltså avgörande för arbetet mot klimatmålen liksom Sveriges risk- och krisberedskap för att förebygga skred, översvämning och utsläpp.

Sjömätningen kommer även ge underlag till betydligt bättre sjökort för fritidsbåtar än idag. Uppdraget föreslås genomföras i nära samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och med Norges motsvarande arbete som förebild.

Kostnaden bedöms uppgå till cirka 100 miljoner kronor under en treårsperiod med ett första steg som omfattar en fördjupad samhällsekonomisk bedömning.

- Ingen har idag uppdraget att sjömäta kustnära områden. En komplett sjömätning kommer ge avgörande grunddata för det svenska samhället som bidrar både till krisberedskap, klimatarbete samt en utvecklad fritidsbåtstrafik, säger Patrik Wiberg, affärsområdeschef för Sjögeografi på Sjöfartsverket
Sjöfartsverket och SGU är båda myndigheter som bedriver sjömätning och förvaltar geografisk information inom sina respektive uppdrag. Lantmäteriet ansvarar för bland annat geografisk information på land. Bakom hemställan står även medlemmarna i Geodatarådet.