Sandöörarna naturreservat i Luleå skärgård

I Luleå skärgård, på Sandöns sydligaste udde ligger Sandöörarna. Istället för sandiga marker som präglar Sandöns övriga reservat möts besökaren här av blockig moränmark, svallad av vågorna. Här har en fin naturskog etablerat sig, där gammelskogsarter som rosenticka trivs bra.

Sandöörarna naturreservat i Luleå skärgård

Natur och kultur
Den skog som idag växer i reservatet har etablerat sig på den mark som blivit tillgänglig efter landhöjningen. Det innebär att det finns både äldre och yngre bestånd i reservatet. De äldsta träden är uppemot 200 år och på den mark som bara varit blottlagd i ett fåtal år växer träd som al som på sina håll bildar en albård. De smala granarna du kan få syn på är altaigran men även vanlig gran och lövträd som al och björk samsas om utrymmet.

På Sandöörarna har det bott människor som påverkat landskapet, men påverkan är liten och skogen har till största del fått åldras i fred. Med stigande ålder har skogen blivit en attraktivare boplats för några av de mer kräsna arterna som vedsvamparna rynkskinn och harticka.

Förr i tiden fanns här ett fiskeläger, idag finns kulturhistoriska lämningar kvar efter livet på Sandöörarna i form av gistgårdar och husgrunder. I västra delen av reservatet, nära fritidshusen som ligger utanför reservatet finns ett litet område som historiskt har slagits med lie och betats.

För vem passar Sandöörarna?
I området saknas stigar, eldstäder och andra anordningar för rörligt friluftsliv. Det innebär att besökaren kan nyttja naturreservatet för friluftsliv utifrån dess naturgivna förutsättningar.

Fakta:

  • Bildat år: 2017
  • Storlek: ca 0,9 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit:

Naturreservatet ligger cirka 13 km sydost om centrala Luleå. Lämpligaste tillfartsvägen är direkt till reservatet via båt. Den vandringssugne kan åka turbåt till Klubbviken för att sedan vandra ungefär 12 km till reservatet. Största delen av vandringen går det att följa bil- och traktorvägar på ön men sista kilometrarna är väglösa.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• tälta
• vandra
• göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
• plocka bär och matsvamp
• köra skoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!