Nytt underlag lyfter fram kulturmiljöer vid planering av kust och hav

Vilka kulturhistoriska värden vid våra kuster och i havet kan påverkas av en storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft? Kustlänsstyrelserna har tagit fram ett nytt planeringsunderlag, som visar kulturhistoriska miljöer som kräver särskild hänsyn när havsplanerna uppdateras.

Nytt underlag lyfter fram kulturmiljöer vid planering av kust och hav
Gistgårdar på Stora Fjäderägg. Efter fisket hängdes näten upp på träställningar som var förankrade i de små stenrösen, gistgårdsrösen, som vi ser idag.

Vindkraftens teknikutveckling kräver nya bedömningar

De senaste årens snabba teknikutveckling inom havsbaserad vindkraft har inneburit att vindkraftverken kan uppföras med en högre totalhöjd (upp till 370 meter) och att de kan placeras på djupare vatten än tidigare. Eftersom de syns på stora avstånd behöver kulturmiljövärdena utmed kusten tolkas, bedömas och värderas i ett helhetsperspektiv utifrån de påverkade kulturmiljöernas känslighet och tålighet. Ett tidigare underlag som togs fram av Riksantikvarieämbetet visade sig i den förra havsplaneringsprocessen vara allt för otydligt för att vara ett bra underlag för ändamålet. Det nya underlaget ska tillsammans med sektorsunderlag för andra samhällsintressen ligga till grund för den nationella havsplaneringen.

Ett nytt underlag med kulturmiljöer utmed kusten

I det sammanställda materialet finns totalt 96 värdeområden utmed Sveriges kust. Underlagen utgörs av en omfattande rapport med beskrivningar av värdeområdena och kompletteras med bland annat GIS-underlag. I underlagen avgränsas värdeområden, värdebeskrivningar, viktiga karaktärsdrag och betydelsefulla samband samt hänsynsrekommendationer.

Värdeområdena som pekats ut i planeringsunderlagen saknar formell juridisk status, men följer regelverken som till exempel miljöbalken samt plan- och bygglagen. Detta innebär att om de utpekade områdena innehåller befintliga riksintresseanspråk måste reglerna för riksintresset följas (för närvarande finns inga avsikter att utveckla de nya värdeområdena i sin helhet till riksintresseanspråk).

Det är slutligen Havs- och vattenmyndigheten som ska göra avvägningar gentemot andra intressen och tolka om och i så fall hur rekommendationerna ska få avtryck i havsplanerna. När det gäller användbarheten ur ett regionalt och lokalt planeringsperspektiv är underlagen att betrakta som regionala planeringsunderlag som kan användas till exempel i regional och kommunal planering av kust och hav.

Bakgrunden till uppdraget är att länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten i den förra havsplaneringsprocessen konstaterade ett behov av bättre underlag för tydligare hantering av kulturmiljövärden i havsplanerna. I 2021 års regleringsbrev fick kustlänsstyrelserna i uppdrag att ”Ta fram ett samlat planeringsunderlag för kulturmiljöer i den nationella havsplaneringen (3B4)”. Den 31 januari 2024 redovisades uppdraget till regeringen samt Havs och vattenmyndigheten.