Ändrade regler för fiske efter lax och fiske med fast redskap och nät

HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och fiske med fast redskap och nät inom område 30 och 31. Beslutet omfattar även undantag från skyldigheten att upprätta transportdokument vid transport högst 20 km från landningsplatsen. Reglerna träder i kraft 1 juni 2024.

Ändrade regler för fiske efter lax och fiske med fast redskap och nät

De nya reglerna innebär en fördelning av laxkvoten som är tillgänglig för svenskt yrkesfiske i Östersjön. Det sker genom att 400 laxar fördelas till delområde 22-30 medan resterande kvot på 17 011 laxar fördelas till område 31.

Fördelningen av laxkvoten mellan område 22-30 och 31 grundas på EU-bestämmelser om att riktat fiske efter lax inom kvoten är förbjudet i område 22-30 under 2024. Kvoten som fördelas till detta område är därför endast avsedd för bifångst av lax vid fiske efter andra arter.

– Resterande del av kvoten fördelas till område 31 där fiske efter lax fortsatt kommer vara tillåtet under 2024, säger Jens Persson, utredare vid HaV.

Göra begränsat yrkesfiske möjligt

När det återstår minst 3 000 laxar i område 31 kan HaV helt eller delvis stoppa fisket för att senare åter tillåta fiske på resterande laxkvot. Syftet är att göra ett begränsat yrkesfiske efter lax möjligt i Umeälvens fredningsområde där fisket blir tillåtet senare än på kusten i övrigt. Tanken är också att främja ett fiske i Skellefteälvens terminalfiskeområde (kustnära områden där odlad lax uppehåller sig).

– Där återvandrar laxen sent på säsongen. Fångsterna består mest av odlad lax som sätts ut i älven som kompensation för vattenkraftutbyggnaden, säger Jens Persson.

Begränsning av fiske med fast redskap och nät i område 30

De nya reglerna innebär också att fiske med fast redskap, nät efter lax och öring samt nät med en större maskstorlek än 120 mm förbjuds i kustvattenområdet inom område 30 mellan den 1 juni och den 15 juli. Reglerna är en anpassning till gällande EU-bestämmelser och syftar till att begränsa riktat fiske efter lax samt minska oavsiktliga bifångster av lax under den tid som lax huvudsakligen uppehåller sig i kustvattenområdet.

Möjlighet till visst fiske med fast redskap efter andra arter

Till skillnad från det ursprungliga förslaget innebär de nya reglerna att Länsstyrelsen får besluta om tillstånd för yrkesmässigt fiske att fiska med högst två fasta redskap efter andra arter än lax fr.o.m. 1 juni t.o.m. 15 juli inom område 30. Tillstånd får endast beviljas om besluten omfattas av krav på återutsättning av lax och förhandsanmälan till HaV två timmar innan ankomst till hamn.
Syftet med regeln är att skapa förutsättningar för visst fiske med fast redskap efter andra arter än lax då sådant fiske kanske är viktigare än någonsin på grund av förbudet att fiska lax.

– Regeln innebär också att de fiskare som tidigare bedrivit merparten av sitt fiske med fast redskap efter andra arter än lax inte drabbas oproportionerligt, säger Jens Persson.

Undantag för att upprätta transportdokument

Slutligen innebär de nya reglerna ett utökat undantag från skyldigheten att upprätta transportdokument. I Sverige sker många transporter av fisk innan första försäljning ägt rum eftersom det finns många små hamnar och landningsplatser. Redan tidigare har det funnits ett undantag för transporter som sker inom hamnområdet. Genom de nya reglerna kommer även transporter som sker högst 20 km från landningsplatsen att vara undantagna från skyldigheten att upprätta transportdokument vilket minskar den administrativa bördan för både fiskare och transportör.
De nya föreskrifterna hittar du här.