Kustbevakningen vill kunna utfärda ordningsföreläggande för onödigt störande körning

Kustbevakningen har skickat en hemställan om ändring av ordningsbotskungörelsen till regeringen för att få samma möjlighet som polisen att utfärda ordningsföreläggande för onödigt störande körning till sjöss.

Kustbevakningen vill kunna utfärda ordningsföreläggande för onödigt störande körning

Från och med den första juli är det möjligt för polisen att utfärda ordningsföreläggande för onödigt störande körning till sjöss. Möjligheten att direkt på platsen utfärda böter gäller endast polisen. Kustbevakningen har därför skickat en hemställan om ändring av ordningsbotskungörelsen till regeringen i förhoppning att de kommer ändra ordningsbotskungörelsen för att göra det möjligt även för Kustbevakningen att skriva samma typ av o-bot.  

Vem ligger bakom beslutet och vad innebär det?

– Det är Riksåklagaren som beslutat om att ge polisen rätt att utfärda ordningsbot för störande och onödig körning med fartyg, vilket är en bestämmelse i sjölagen. Bestämmelsen träder ikraft 1 juli 2021 och träffar alla båtar, men bakgrunden är problemet med buskörning med vattenskoter. Boten för detta blir 1 500 kronor, säger Nina Andersson, chef för Kustbevakningens Rätts- och säkerhetsenhet.

Varför gäller inte beslutet även för Kustbevakningen?

–Till skillnad mot en polismans generella möjlighet att utfärda ordningsbot för alla brott som ingår i ordningsbotskatalogen får en kustbevakningstjänsteman bara utfärda ordningsbot för vissa i ordningsbotskungörelsen specifikt utpekade brott. Straffbestämmelsen i 20 kap. 3 § sjölagen finns i nuläget inte med i den aktuella uppräkningen i ordningsbotskungörelsen. Detta vill vi nu ändra på, säger Nina Andersson.

Vad händer tills vidare?

– Kustbevakningen kommer fortsätta övervaka sjötrafiken och beivra brott mot sjölagen och sjötrafikförordningen. I de fall det är motiverat kommer vi  upprätta en brottsanmälan om störande körning till sjöss, säger Nina Andersson.