Tillsyn av kustfisket i Västerbotten

Under maj påbörjar Länsstyrelsen och länets kustkommuner tillsyn av fisket efter kusten. Syftet är att följa upp att bestämmelser och regler följs.

Tillsyn av kustfisket i Västerbotten

Tillsynen gäller alla typer av fiske, både fritidsfiske och kommersiellt fiske. Hela länets kuststräcka kommer att kontrolleras. Störst fokus ligger på älvarnas fredningsområden, områden kring älvmynningarna som har särskilda regler för att skydda fisken. Ett annat fokusområde är grundområden som är grundare än tre meter, för dem finns också speciella regler.

Insatsen sträcker sig från maj till oktober. Tillsynen finansieras av Länsstyrelsen och bedrivs till största delen av Skellefteå, Robertsfors och Umeå kommuner. Till sin hjälp har kommunerna fisketillsynspersoner som representerar fiskerättsägare.

Vad innebär fisketillsyn?

I Sverige är fritidsfisket en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd finns regler som är till för att skydda och bevara bestånden. En förutsättning för att reglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för kontroll, till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.