Svensk biogas kan ersätta stora mängder fossilt fartygsbränsle

Inom några år kan det vara fullt möjligt för sjöfarten att byta ut fossilt fartygsbränsle, LNG, mot förnybar flytande metan från svenska biogasanläggningar. Med en kraftfull utbyggnad av antalet biogasanläggningar i Sverige går det att tiofaldiga den årliga produktionen av flytande biometan fram till 2045. Det visar ett forskningsprojekt som IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers genomfört.

Svensk biogas kan ersätta stora mängder fossilt fartygsbränsle

– Idag är det två till tre gånger dyrare för sjöfarten att välja ett förnybart drivmedel framför ett fossilt, vilket hittills hållit tillbaka sjöfartens omställning. Men de förnybara alternativens konkurrenskraft har nyligen förbättrats genom beslutet om ett stöd för svensk biometanproduktion. Om sjöfarten även införlivas i EU:s utsläppshandelssystem kan kostnadsskillnaderna mer eller mindre jämnas ut, säger Karl Jivén, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Allt fler svenska rederier bygger fartyg som drivs med flytande naturgas, LNG, i stället för konventionell fossil bunkerolja för att minska utsläppen av koldioxid och svavel. Nästa steg är att byta ut LNG mot flytande biometan, LBM, som produceras via olika förnybara produktionstekniker. Intresset för detta skifte är stort. Flera svenska rederier har redan börjat blanda in biodrivmedel med målet att uppnå en fossilfri drift framöver.

Forskare vid IVL och Chalmers har genomfört detaljerade analyser av nuvarande och planerad produktionskapacitet för flytande biometan. Resultaten visar att det är fullt möjligt att producera de mängder flytande biometan som sjöfarten behöver – men det krävs en kraftfull utbyggnad av antalet biogasanläggningar i Sverige. Om några år uppskattas behovet att bunkra LBM i Sverige kunna vara 4–5 TWh per år. Med en konsekvent satsning går det att mer än tiofaldiga dagens produktion till 20 TWh per år, till 2045. Målet kan nås om produktionen av biometan ökar med mer än 1 TWh om året, motsvarande upp till tio nya större svenska biogasanläggningar om året.

– Det är en enorm utbyggnadstakt, en kraftsamling för hela samhället. Men klarar vi det skulle alla fartyg som bunkrar fossil LNG i Sverige kunna välja grönt redan om några år. Det skulle betyda mycket för sjöfartens omställning, säger Karl Jivén.

Fler steg för hållbar sjöfart

Att byta från fossilt LNG till förnybart drivmedel löser dock inte koldioxidproblematiken helt. Fartygens motorer läcker stora mängder metan, oavsett om de tankas med LNG eller LBM. Därför behövs även effektivare motorer.

– Den redare som vill bedriva hållbar sjöfart bör välja både förnybart bränsle och en bättre motor, som även är lönsam på sikt, säger Karl Jivén.