Laxfiskepremiär i Bottenviken

Den 17 juni startar årets laxfiske i Bottenviken. Det är ett unikt och viktigt fiske som har stor regional och lokal betydelse, både för de som fiskar och för kustekonomierna. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Kustbevakningen värnar framtidens laxfiske på en rad sätt.

Laxfiskepremiär i Bottenviken

Att ge Östersjölaxen en framtid är en av HaV:s uppgifter. Att stötta forskning, ta fram mer kunskap, förbättra miljön i älvarna och att se till att bestånden förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt är några konkreta sätt att göra detta. Generellt sett har vildlaxbestånden utvecklats positivt under den senaste tioårsperioden.

– Det beror främst på att laxkvoter och fiskebestämmelser bättre än tidigare följer den vetenskapliga rådgivningen, att kontrollen av laxfisket förstärkts både i Sverige och i andra länder. I Sverige finns över 20 olika bestånd av Östersjölax som alla har olika behov av skydd och förvaltningsåtgärder, säger Håkan Carlstrand, utredare vid HaV:s fiskeregleringsenhet.

Intensiv fiskeperiod

Laxfisket i Bottenviken väntas liksom tidigare år att bli intensivt under den relativt korta period som det pågår. Den svenska kvoten beslutas på EU-nivå och för att fisket ska vara långsiktigt hållbart behöver fisket bedrivas inom den tilldelade kvoten. HaV ansvarar för kontrollen av yrkesfiskets landningar och följer upp rapportering av fångster.

– Att fiskereglerna följs gynnar både seriösa yrkes- och fritidsfiskare, laxbestånden och ett framtida fiske, säger Martin Bjerner, chef enheten för fältkontroll vid HaV.

Känna till ursprunget

HaV:s fältkontrollanter kommer att besöka företag som handlar med lax och göra landningskontroller av den lax som tas i land:

– Det handlar om att fiskekvoten ska hållas och dessutom ska konsumenterna veta var fiskprodukterna har sitt ursprung. Havsfångad lax får enbart säljas av yrkesfiskare, säger Martin Bjerner.

HaV jobbar tätt tillsammans med Kustbevakningen, som inriktar sig på fiskerikontroll till havs. Kustbevakningen ser till att inga redskap används på tider eller platser där inget fiske får förekomma. De kontrollerar även att redskap är korrekt märkta.

Unikt fiske

Merparten av älvarna runt Östersjön som fortfarande har vildlaxbestånd finns i Sverige. Fisket på kusten och i älvarna är unikt och HaV:s arbete med reglering, kontroll och uppföljning av det svenska laxfisket bidrar till Östersjölaxens framtid.

Se filmen:

"Med Johnny och Kenneth Stålarm på laxfiske i Luleå skärgård"

där vi följer fiskarna Stålarm när dom vittjar sina laxfällor

Frågor och svar om laxen i Norrland

Hur mår laxbestånden i Bottenviken?

I Bottenviken mynnar drygt tio älvar med vildlaxbestånd och dessa producerar 95 procent av all vildlax i hela Östersjön. I Bottenviken finns också några stora älvar som byggts ut med vattenkraft. För att kompensera för skadan på laxproduktionen odlas och utplanteras laxungar.

Sedan 2014 har i flera älvar konstaterats hög dödlighet på återvandrande lax från Östersjön. Dödligheten som varierar mellan laxbestånden och också mellan åren har flera olika delvis sammanhängande orsaker. Till dessa hör fysiska skador på laxen, försämrat hälsotillstånd t.ex. beroende på tiaminbrist samt sjukdomar. Övervakning och forskning pågår inom flera samverkande projekt. I några älvar har dödligheten på vuxen fisk varit så hög att reproduktionen påverkats negativt. I Ljungan och Vindelälven har vissa år reproduktionen nästan uteblivit.

Sammantaget har idag flera av de viktigaste laxbestånden uppnått förvaltningsmålet som är att smoltproduktionen ska vara minst 75 procent av den möjliga produktionen. Några bestånd i Bottenviken har uppnått 50 procent men inte 75 procent av smoltproduktionen och några bestånd ligger under 50 procent av den möjliga produktionen.

Hur har bestånden utvecklats på senare år?

Generellt sett har vildlaxbestånden utvecklats positivt under den senaste tioårsperioden vilket främst beror på att laxkvoter och fiskebestämmelser bättre än tidigare följer den vetenskapliga rådgivningen och att kontrollen av laxfisket förstärkts både i Sverige och i andra länder. En annan viktig förklaring är att laxyngeldödligheten i M74 som orsakas av tiaminbrist (ett B-vitamin) har gått ner från mycket höga nivåer på 1990-talet till relativt låg dödlighet.

Vad betyder fiskerikontrollen för laxbestånden?

Fiskerikontrollen är en viktig del av förvaltningen av laxbestånden och för att uppnå ett långsiktigt hållbart fiske. HaV och Kustbevakningen har ett delat ansvar för fiskerikontrollen där Kustbevakningen är ansvarig för kontrollen till havs och HaV för landningskontrollen samt den administrativa kontrollen. Därutöver har länsstyrelserna ett ansvar för att genomföra fisketillsyn på kusten och i älvarna. Kustbevakningen och HaV har ett bra samarbete som hela tiden utvecklas.