Efterlängtade fiskeregler på plats

Havs- och vattenmyndigheten har offentliggjort de nya reglerna för kustfisket. Reglerna innehåller detaljer kring årets laxfiske och ett antal helt nya regler för den kustlevande harren. Reglerna innebär bland annat att harren skyddas från fiske under sin lektid på våren och att det införs en daglig fångstbegränsning på tre harrar per fiskare. Länsstyrelsen välkomnar de nya reglerna och ser goda förutsättningar för att långsiktigt skydda den kustlevande harren.

Efterlängtade fiskeregler på plats
Kustharren kan ge fina fiskemöjligheter för såväl gammal som ung. Foto: Dan Blomkvist

Mindre krångel för laxfisket

Årets regler för laxfisket liknar i hög grad de regler som gällt de senaste åren. En förändring är emellertid att de yrkesfiskare som fiskar lax i Kalixälvens yttre fredningsområde nu kan starta sitt fiske samtidigt som på övriga kuststräckor utan att ansöka om ett särskilt tillstånd för det.

— Den regeln kom till för ganska länge sedan när laxbestånden och förvaltningssystemet såg helt annorlunda ut, säger Dan Blomkvist. Idag är laxkvoten begränsande för fisket på ett annat sätt och regeln har spelat ut sin roll. Det sparar administration både för fiskarna och för länsstyrelsen säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Nya regler för fiske av kustlevande harr

— Tidigare var harrfisket helt oreglerat, förklarar Dan Blomkvist på Länsstyrelsen i Norrbotten

Den kustlevande harren har under lång tid varit tillbakatryckt. Efter att regleringar av nätfisket på grunt vatten infördes år 2006 med syfte att skydda den havsvandrande öringen har emellertid även harrbestånden vuxit till och idag är möjligheterna till harrfiske åter igen goda på många platser i skärgården. Eftersom harren har ett stationärt levnadssätt så blir den emellertid känslig för fisketryck och även fiske med handredskap kan leda till ett allt för hårt fisketryck.

— Nu fredas harren under sin lektid på våren och det införs en fångstbegränsning på tre harrar per person och dag. Minimimåttet höjs dessutom till 35 cm vilket är lämpligare ur biologisk synvinkel. Vi rekommenderar därutöver att man återutsätter alla harrar som är större än 45 cm eftersom de är särskilt viktiga för harrens reproduktion. Sammantaget ger detta helt nya och bättre förutsättningar för att förvalta harrbestånden på ett långsiktigt hållbart sätt. säger Dan Blomkvist.

De nya reglerna syftar till att freda harren i samband med att den samlar sig inför leken och även under dess lektid som sker i nära anslutning efter islossningen samt att begränsa fisketrycket under de tider när fiske är tillåtet. Reglerna innebär även en höjning av minimimåttet från 30 till 35 cm vilket är en bättre anpassning till den storlek harren har när den leker för första gången.

Regler

  • Harren är fredad från fiske under tiden 15 april – 31 maj
  • När fiske är tillåtet får högst tre harrar per person och dag avlivas och behållas.
  • Minimimåttet för att avliva och behålla en harr är 35 cm. Länsstyrelsen rekommenderar att harrar som är större än 45 cm återutsätts.

Unika bestånd med begränsat utbyte

De bestånd av kustlevande harr som finns i Norrbottens skärgårdar är unika i och med att de lever hela sitt liv ute i skärgården och till stor del även förökar sig där. Kustlevande harr finns även i Västerbotten men där vandrar de i huvudsak upp i vattendrag inför sin lek.

Länsstyrelsen i Norrbotten har tillsammans med länsstyrelsen i Västerbotten under ett antal år drivit ett projekt för att öka kunskapen kring den kustlevande harrens biologi. En viktig faktor som har stor betydelse för förvaltningen är konstaterandet att den kustlevande harren i hög grad har ett stationärt levnadssätt. Det innebär att den lever hela sitt liv i nära anslutning till den plats där den en gång har kläckts och att utbytet med andra delbestånd därför blir begränsat.

Som fiskare kan man ibland få uppfattningen att det finns stora mängder harr på vissa platser men detta beror på harrens levnadssätt som gör att den tidvis samlar sig i stim på begränsade ytor. Detta är särskilt tydligt i samband med leken men sker även vid andra tider på året när det ibland kan vara möjligt att fånga relativt många harrar på små ytor.

Eftersom det totala antalet harrar på en kuststräcka är begränsat och eftersom utbytet med andra bestånd är mycket begränsat blir emellertid varje delbestånd mycket känsligt för fisketryck.