Sjöfartsverket tar första steget mot en fossilfri flotta

Sjöfartsverket publicerar idag en rapport över hur dess fartygsflotta om 110 fartyg ska bli fossilfri. Uppdraget kommer från regeringen och bygger på klimatmålet om att Sverige ska vara fossilfritt till år 2045. Omställningen möjliggörs bland annat genom ny teknik och förändrade arbetssätt.

Sjöfartsverket tar första steget mot en fossilfri flotta
Fotograf - Nicklas Liljegren

Sjöfartsverket presenterar idag en rapport över hur fartygsflottan kan bli fossilfri. Bland annat tillsätts en dedikerad arbetsgrupp som får i uppdrag att genomföra de förslag som presenteras inom ramen för rapporten. Det handlar både om mer konkreta åtgärder som hastighetssänkningar av fartyg till ett ökat användande av ny teknik och förändrade arbetsrutiner.

- Vi ser goda förutsättningar för att kunna nå regeringens ambitioner om ett fossilfritt Sjöfartsverk, även om det kräver ett stort arbete, och vi ser fram emot att vara en del i omställningen, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets fartygsflotta om 110 fartyg utgör 90 procent av myndighetens utsläpp. Idag saknas färdiga lösningar för en helt fossilfri drift. För att uppnå klimatmålen krävs istället en kombination av åtgärder, bland annat olika former av energieffektivisering.

- För vår del handlar det både om att tänka nytt och arbeta mer effektivt. Genom att dra nytta av nya tekniska lösningar och förändringar i vårt sätt att arbeta kan vi exempelvis halvera energiåtgången i vår flotta fram till 2045, säger Katarina Norén.

Redan idag är det möjligt att ersätta den fossila dieseln med biodiesel såsom exempelvis HVO (Hydrerad vegetabilisk olja). Samtidigt kostar HVO i genomsnitt tre gånger så mycket som vanlig eldningsolja, och tillgången är begränsad.

- Räknat på ett halverat energibehov där vi ersätter resterande del med biodiesel kommer vi snabbt upp i en merkostnad för hela Sjöfartsverket på 45 miljoner kronor om året, säger Katarina Norén.